EGZAMINY DYPLOMOWE
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) uzyskanie liczby punktów ECTS i osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia oraz zaliczenie wszystkich wymaganych szkoleń,

2) złożenie pracy dyplomowej, 3) pozytywna opinia o pracy dyplomowej promotora i co najmniej jednego recenzenta,

4) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie macierzystego wydziału przed planowaną datą obrony.

 • W uzasadnionych przypadkach student może złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy o nie więcej niż 3 miesiące, zaopiniowane przez promotora (druk wniosku dostępny w serwisie internetowym wydziału, opcja: Wzory podań i dokumentów / Wzory dokumentów dyplomowych). Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez dziekana, nie później niż 3 miesiące od złożenia pracy dyplomowej. W przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy o 3 miesiące, egzamin dyplomowy winien odbyć się w ciągu miesiąca, licząc od dnia złożenia pracy.
 • Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego, zobowiązani są do złożenia 1 egzemplarza pracy promotorowi (forma do uzgodnienia z promotorem - może być w wersji elektronicznej) oraz i egzemplarza pracy koreferentowi (forma do uzgodnienia z recenzentem).
 • Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest jej wgranie na serwer systemu eStudent2. (Po zalogowaniu się do systemu eStudent2,  znajdującego się pod adresem https://estudent2.put.poznan.pl należy z bocznego menu wybrać opcję Dane ogólne -> Egzaminy dyplomowe. Następnie należy wybrać przycisk Praca dyplomowa umiejscowiony nad tabelką z danymi o egzaminie dyplomowym. Pojawi się wówczas formularz służący do umieszczenia pracy dyplomowej na serwerze.) UWAGA!! Jeśli praca dyplomowa została napisana przez kilku współautorów, każdy ze studentów ma obowiązek wgrać elektroniczną wersję pracy dyplomowej na swoje konto.
 • Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do złożenia w dziekanacie, przynajmniej 3 dni robocze przed egzaminem dyplomowym:
  • egzemplarza pracy przeznaczonego do archiwum PP, w miękkiej oprawie, drukowanego dwustronnie, z oryginałem karty pracy dyplomowej) ) oraz wersji elektronicznej pracy dyplomowej (kod + tekst) na płycie CD;
  • Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji papierowej pracy z wersją elektroniczną (druk dostępny w systemie eStudent po wgraniu pracy dyplomowej);
  • Wniosku o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego (druk dostępny w serwisie internetowym wydziału, opcja: Wzory dokumentów dyplomowych). Na wniosku tym powinno być potwierdzenie prowadzącego pracę dyplomową o jej przyjęciu i sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz jego propozycja terminu obrony i składu komisji egzaminacyjnej. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego muszą być złożone w dziekanacie na 3 dni robocze przed tym terminem, jest to niezbędne dla zaliczenia dyplomantowi ostatniego semestru studiów oraz wystawienia protokołu egzaminacyjnego. W przypadku nie dotrzymania terminu składania tych wniosków, dziekanat ma prawo zmienić proponowany termin egzaminu.
  • Dokumentu: Informacje dodatkowe o przebiegu studiów do suplementu do dyplomu (w języku polskim i angielskim) – (druk dostępny w serwisie intemetowym wydziału, opcja: Wzory dokumentów dyplomowych). Informacje zawarte w tym dokumencie, będą wprowadzane do bazy danych naszego systemu informatycznego, co jest podstawą ich wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu;

Uwaga ! Studenci, którzy nie mogą się poszczycić dodatkowymi osiągnięciami (nagrody, praca w kole naukowym) w/w dokumentu składać nie muszą;

  • Karty obiegowej (druk dostępny w serwisie intemetowym wydziału, opcja: Wzory dokumentów dyplomowych);
  • Wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim, jeśli student chce otrzymać taki odpis (druk dostępny w serwisie internetowym wydziału, opcja: Wzory dokumentów dyplomowych);
  • 4 zdjęć (format 4,5x6,5) lub 5 zdjęć w przypadku złożenia wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim;
  • Skróconego aktu małżeństwa (u mężatek);
  • Dowody wpłaty kwoty określonej w Zarządzeniu Rektora PP (patrz - opcja "Opłaty za studia" w serwisie internetowym wydziału) tytułem opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz dowodu wpłaty za odpis dyplomu w języku angielskim, jeśli student chce otrzymać taki odpis (numer konta należy pobrać w dziekanacie);

Uwaga: brak w/w dokumentów uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, kierujący pracą i recenzent.
 • Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub profesor, docent albo doktor habilitowany, zatrudniony w Politechnice Poznańskiej. W przypadku studiów pierwszego stopnia dziekan może upoważnić do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora, przy czym w składzie komisji musi być co najmniej jeden nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

…………………………….

 • Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej, uwzględniając ocenę prowadzącego i recenzenta.
 • Egzamin dyplomowy składa się z obrony pracy dyplomowej i odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu danego kierunku studiów.

……………………………..

 • Ocenę słowną egzaminu dyplomowego złożonego z wynikiem pozytywnym ustala się następująco:

4,76 - 5,00 bardzo dobry (A)

4,26 - 4,75 dobry plus (B)

3,76 - 4,25 dobry (C)

3,26 - 3,75 dostateczny plus (D)

do - 3,25 dostateczny (E)

……………………………….

 

 • Studentowi, który usprawiedliwi nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego bądź uzyska negatywną ocenę z tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin. Egzamin ten może odbyć się po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 • Osoba, która nie złoży w terminie pracy dyplomowej lub nie usprawiedliwi nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego może ukończyć studia poprzez ich wznowienie na zasadach określonych przez dziekana.
 • Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:

a) 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów,

b) 0,2 oceny pracy dyplomowej,

c) 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.

……………………………………

 

 •  Ocenę słowną ostatecznego wyniku studiów ustala się następująco:

  4,76 - 5,00 bardzo dobry z wyróżnieniem (A+)
  4,51 - 4,75 bardzo dobry A
  4,21 - 4,50 dobry plus B 
  3,81 - 4,20 dobry C 
  3,41 - 3,80 dostateczny plus D 
  do - 3,40 dostateczny E