PRACE DYPLOMOWE
 • Praca dyplomowa może być wykonana indywidualnie bądź zespołowo. Jeżeli praca jest wykonywana jako projekt zespołowy, to musi być wskazane autorstwo jej poszczególnych części lub wkład poszczególnych współautorów.
 • Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.
 • Praca dyplomowa jest składana w formie papierowej oraz elektronicznej. Treść obu form pracy musi być identyczna.
 • Student obowiązany jest złożyć promotorowi pracę dyplomową w formie elektronicznej lub wydrukowaną, w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie – wersja do uzgodnienia z promotorem, w terminie do:

studia kończące się

stacjonarne

niestacjonarne

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego i drugiego stopnia

semestrem zimowym

31 stycznia

31 marca

31 marca

semestrem letnim

30 czerwca

30 czerwca

30 września

 • Student po przyjęciu pracy przez promotora ma obowiązek wprowadzić egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (wersja edytowalna w pliku z rozszerzeniem doc, docx, odt, rtf, tex oraz nieedytowalna w pliku z rozszerzeniem pdf) do uczelnianego repozytorium pisemnych prac dyplomowych za pomocą systemu dostępnego dla studentów. Wraz z pracą student składa pisemne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej i o zgodności wersji papierowej pracy z elektroniczną. Umieszczenie pracy w uczelnianym repozytorium prac dyplomowych  musi się odbyć na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, nie później jednak niż wynika to z planowanego terminu złożenia pracy dyplomowej.
 • Wgrana praca automatycznie zostaje wysłana do sprawdzenia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 • Na podstawie raportu z JSA promotor dokonuje indywidualnej oceny samodzielności pracy. Po analizie raportu promotor akceptuje wynik sprawdzenia. Do czasu zaakceptowania przez promotora możliwe jest ponowne wgranie plików pracy dyplomowej przez studenta i sprawdzenie pracy. Student może umieścić poprawioną pracę maksymalnie dwa razy.
 • Po zaakceptowaniu wyników analizy, promotor potwierdza przyjęcie pracy oraz jej sprawdzenie z wykorzystaniem JSA na wniosku o ustalenie terminu obrony (patrz – Wzory podań i dokumentów)
 • Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 2 miesiące, w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 • Student, który nie złożył pracy dyplomowej lub nie uzyskał liczby punktów ECTS przewidzianej w programie studiów w regulaminowym terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Ukończenie studiów jest wtedy możliwe przez ich wznowienie na zasadach określonych przez prodziekana ds. kształcenia.

………………………………………………..

 • Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego: profesora, doktora habilitowanego lub doktora.

…………………………………………………

 • Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż przed rejestracją studenta na ostatni semestr studiów. Student pisemnie potwierdza odbiór tematu na Karcie tematu pracy dyplomowej (patrz – Wzory podań i dokumentów) przygotowanej przez promotora – w przypadku studentów kierunku Informatyka – studia stacjonarne, w Dziekanacie V piętro, pokój 503, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w Zintegrowanym Centrum Obsługi (ZCO).
 • W przypadku wznowienia studiów, za zgodą kierującego pracą może być kontynuowany temat pracy dyplomowej, podjęty przed skreśleniem z listy studentów.
 • Praca podlega ocenie przez promotora i przynajmniej jednego recenzenta. Recenzentem może być: profesor, doktor habilitowany lub doktor. W przypadku prac magisterskich, gdy promotorem jest doktor, recenzentem musi być profesor lub doktor habilitowany.
 • W przypadku negatywnej oceny recenzenta pracy, decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

Szablon pracy dyplomowej w LateXu na platformie Overleaf