Zasady organizacji i zaliczania semestru studiów

Zasady organizacji i zaliczania semestru studiów określa Regulamin Studiów PP oraz dodatkowe przepisy wprowadzone przez Władze WI, przedstawione poniżej.

Nieobecności na zajęciach

Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe dla nauczycieli akademickich i studentów. Uczestnictwo w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach i zajęciach wychowania fizycznego jest kontrolowane przez prowadzącego.

Student jest zobowiązany do usprawiedliwienia w ciągu dwóch tygodni u prowadzącego nieobecności na zajęciach, na których obecność jest kontrolowana.

Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.

Nieobecność studenta, w tym usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do nie zaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń określonych regulaminem laboratorium uniemożliwia zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach dydaktycznych dziekan może stosować sankcje, do skreślenia z listy studentów włącznie.

Komentarz:

Na WI obowiązuje zasada, że nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 1/3 zajęć zgłoszona do dziekanatu na piśmie przez prowadzącego, powoduje skierowanie studenta na powtarzanie przedmiotu.

Zaliczenia

Podstawą do zaliczenia wszystkich form zajęć niekończących się egzaminem są pozytywne wyniki bieżącej kontroli stopnia uzyskania efektów kształcenia. Kontrolę tę w formie zgodnej z zasadami ustalonymi przez osobę odpowiedzialną za moduł, realizuje prowadzący zajęcia, który wystawia także ocenę, w terminie do końca okresu zajęć dydaktycznych w semestrze.

Studentowi, który w wyniku bieżącej kontroli stopnia uzyskania efektów kształcenia otrzymał ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego do końca sesji egzaminacyjnej.

Komentarz:

Prowadzący powinien wyznaczyć termin pierwszego podejścia do zaliczenia do końca okresu zajęć dydaktycznych w semestrze oraz termin drugiego podejścia poprawkowego do końca sesji egzaminacyjnej.

Uzyskanie ocen niedostatecznych w pierwszym i drugim podejściu do zaliczenia oraz brak zgody kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów (Dyrektora ds. dydaktycznych / Kierownika Katedry), na zaliczenie komisyjne oznacza automatyczne skierowanie studenta na powtarzanie przedmiotu.

Nieobecność w terminie zaliczenia / zaliczenia poprawkowego student winien usprawiedliwić dostarczając prowadzącemu przedmiot, osobiście lub przez członka rodziny lub przez osobę trzecią lub pocztą, w terminie 7 dni zaświadczenie lekarskie o chorobie lub innej ważnej przyczynie nieobecności.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w terminie zaliczenia/ zaliczenia poprawkowego w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, oznacza utratę tego podejścia w danym roku akademickim. Nieobecność nieusprawiedliwiona jest traktowana jako świadoma rezygnacja z przystąpienia do zaliczenia. 

Uzyskanie zgody na powtarzanie przedmiotu zeruje licznik wykorzystanych przez studenta podejść do zaliczenia przedmiotu.

Egzaminy

Egzamin jest sprawdzianem stopnia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia określonych w programie danego modułu.

Harmonogram egzaminów ustala dziekan w porozumieniu z przedstawicielami studentów. 

Egzamin przeprowadza prowadzący wykład. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, egzamin w określonym semestrze mogą przeprowadzić inne osoby.

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu, w tym poprawkowego, z danego modułu w danym semestrze.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie studenta do egzaminu jest równoznaczne z utratą tego terminu. 

Nieobecność studenta na egzaminie nie skutkuje wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego lub uzyskanie negatywnego wyniku tego egzaminu skutkuje niezaliczeniem modułu. 

W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu student usprawiedliwi nieobecność , to ma prawo do dodatkowego, jednego terminu. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji. 

Przystąpienie do egzaminu nie jest uwarunkowane zaliczeniem innych form zajęć danego modułu

Komentarz:

Uzyskanie ocen niedostatecznych w pierwszym i drugim podejściu do egzaminu oraz brak zgody dziekana na egzamin komisyjny oznacza skierowanie studenta na powtarzanie przedmiotu. 

Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić dostarczając prowadzącemu przedmiot, osobiście lub przez członka rodziny lub przez osobę trzecią lub pocztą, w wyżej wymienionym terminie zaświadczenie lekarskie o chorobie lub innej ważnej przyczynie nieobecności. Wtedy prowadzący musi wyznaczyć jeden dodatkowy termin nie późniejszy niż dwa tygodnie po rozpoczęciu semestru.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w terminie egzaminu lub egzaminu poprawkowego wyznaczonym przez dziekanat / prowadzącego zajęcia oznacza utratę tego podejścia. Nieobecność nieusprawiedliwiona jest traktowana jako świadoma rezygnacja z przystąpienia do egzaminu. 

W takim przypadku student może wystąpić o powtarzanie przedmiotu. Uzyskanie zgody na powtarzanie przedmiotu zeruje licznik wykorzystanych przez studenta podejść do egzaminu z tego przedmiotu.

Powtarzanie przedmiotów

Student może powtarzać niezaliczone zajęcia z poszczególnych modułów.

Wyklucza się możliwość powtarzania semestru studiów.

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgodny prowadzącego moduł, dopuszcza się możliwość uzupełnienia zaległego modułu bez udziału w zajęciach.

Komentarz:

Powtarzanie przedmiotów dotyczy niezaliczonych zajęć z poszczególnych przedmiotów, a nie całego przedmiotu.

Dwa tygodnie po zakończeniu sesji mija termin wyznaczania dodatkowych podejść dla studentów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność na egzaminie. Po tym czasie wszystkie zajęcia z których student nie uzyskał oceny lub uzyskał oceny niedostateczne będą traktowane jako niezaliczone w danym semestrze. Student jest zobowiązany do złożenia wniosku o ich powtarzanie. Termin zapłaty za powtarzanie przedmiotu to data rozpoczęcia semestru w którym dany przedmiot będzie powtarzany.

 

Komentarz:

Dziekan wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego tylko w uzasadnionych przypadkach.

Realizując strategię przyjętą przez Władze Wydziału, zgoda na egzamin komisyjny będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach, tj. w przypadku stwierdzonych, udokumentowanych nieprawidłowości przy przeprowadzeniu egzaminu. 
Nie jest uzasadnionym przypadkiem: brak punktów ECTS koniecznych do rejestracji na semestr następny, stres, choroba itp.

Studenci, którzy nie uzyskają rejestracji na kolejny semestr letni studiów, zostaną skreśleni z listy studentów w ciągu 14 dni od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej.

W związku z tym, że znany jest termin skreśleń z listy studentów, nie należy składać wniosków o przedłużenie terminu zaliczenia semestru, o ile student zdąży „zdobyć” wymaganą do rejestracji na semestr następny, liczbę punktów ECTS przed terminem skreśleń. 

Informujemy, że zgoda na przedłużenie terminu rozliczenia semestru powyżej terminu skreśleń będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach, np. długotrwała choroba studenta. 

Opracował:      Zbyszko Królikowski

Katarzyna Małkowska