Przeniesienie lub zmiana kierunku

Procedurę przeniesienia lub zmiany kierunku studiów reguluje Regulamin Studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej  Uchwała Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r., paragraf  15:

 1. Student może przenieść się do Uczelni z innej uczelni, w tym zagranicznej oraz w ramach Uczelni zmienić kierunek, profil oraz formę studiów.
 2. Przeniesienie do Uczelni jest możliwe nie wcześniej niż po zaliczeniu jednego semestru.
 3. Zmiana kierunku i profilu studiów w Uczelni jest możliwa nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia. Decyzję o zmianie kierunku i profilu studiów podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
 4. Przyjęcie na studia z przeniesienia z innej uczelni następuje na podstawie wpisu na listę studentów. Wpisu dokonuje się na podstawie zgody rektora, po uwzględnieniu opinii dziekana wydziału przyjmującego. W przypadku negatywnej opinii dziekana, odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji rektora.
 5. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
 6. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia i co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
 7. Przy przeniesieniu z innej uczelni, przy przeniesieniu ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, student nie może kontynuować studiów na semestrze niższym niż semestr następujący po ostatnim semestrze zaliczonym.
 8. Student przenoszący zajęcia zaliczone według innego programu studiów, otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym za zajęcia i praktyki w jednostce przyjmującej, zgodnie z programem studiów, który będzie realizował. Warunkiem uznania zajęć jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.
 9. Decyzję o uznaniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan wydziału przyjmującego, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.
 10. W przypadku przenoszenia i zaliczania studentowi punktów ECTS uzyskanych za zajęcia na innym kierunku, wydziale lub innej uczelni obowiązują następujące zasady:
  1. punkty ECTS uzyskane na innej uczelni uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągniętych efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami;
  2. punkty ECTS mogą być uznane w miejsce punktów za zajęcia zawarte w programie studiów w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się;
  3. na wniosek studenta, decyzję o przeniesieniu i zaliczeniu punktów, o których mowa w pkt 1) i 2), podejmuje dziekan;
  4. jeśli zajęciom zaliczonym na innym wydziale lub innej uczelni nie przypisano punktów ECTS, wówczas przypisuje je dziekan wydziału przyjmującego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym programem studiów.


PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:

 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy złożyć w dziekanacie. Dodatkowo do wniosku  należy dołączyć załączniki:
  • aktualny przebieg studiów,
  • ksero świadectwa maturalnego,
  • wypełniony załącznik do przeniesienia (dostępny na stronie wydziałowej),
  • zgodę Prodziekana aktualnego kierunku na zmianę kierunku.
 2. A)Wniosek powinien być skierowany
  • do Prodziekana Wydziału: 
  • dr hab. inż. Marek Wojciechowski, Prodziekan do spraw kształcenia (kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja)
  • lub
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz, Prodziekan do spraw kształcenia (kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka)
  • B) Wniosek powinien być skierowany do Pani Prorektor (dr hab. inż. AGNIESZKA MISZTAL prof. PP. PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA ) jeśli dotyczy przeniesienia z innej Uczelni
 3. W celu otrzymania decyzji należy zgłosić się do dziekanatu.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
 5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, student otrzymuje:
  • informacje o ewentualnych różnicach programowych i terminie ich uzupełnienia, 
  • przydział do grupy dziekańskiej, ewentualnie przydział do przedmiotów obieralnych,
 6. Jeśli decyzja Pana Prodziekana / Pani Prorektor jest negatywna, można złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.