Indywidualny program studiów

Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

Studia indywidualne są przeznaczone dla wybitnych studentów i mają na celu urozmaicenie programu studiów ponad to, co obowiązuje wszystkich i dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta. Zwracamy uwagę, że ich celem jest poszerzenie wiedzy zdolnego studenta, a nie skrócenie okresu studiów. Żadne obowiązujące przepisy nie stanowią o możliwości skracania okresu studiów. W związku z powyższym szczególnie zachęcamy Państwa do korzystania wariantu I IOS.  

UWAGA: wnioski należy składać w Dziekanacie WIiT, ul. Piotrowo 3, pok. 503.

 

Wariant I – dodatkowe przedmioty 

 1. Student ma prawo do uczestniczenia w wykładach, w tym prowadzonych na innych kierunkach studiów, a za zgodą prowadzącego i Dziekana – w pozostałych rodzajach zajęć. 
 2. Przedmioty dodatkowe, nie mogą być w konflikcie czasowym w planie zajęć z innymi przedmiotami studiowanymi przez studenta – w świetle obowiązujących przepisów, na studiach stacjonarnych nie ma możliwości zaliczania przedmiotów w trybie eksternistycznym.
 3. Wnioski należy składać w dziekanacie (pokój 503) najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, na którym student chciałby studiować dodatkowe przedmioty.

Wariant II – indywidualna organizacja studiów

Dokumenty: Podanie o IOS – plik do pobrania:  Podanie-IOS.doc.

Warunki:

 • według indywidualnej organizacji studiów mogą studiować studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce (m.in. średnia ocen > 4.0), którzy zaliczyli co najmniej 1 semestr studiów w Politechnice Poznańskiej;
 • podanie o IOS mogą składać studenci, którzy zaliczyli wszystkie poprzedzające indywidualny program studiów, semestry studiów;
 • zbiór wszystkich przedmiotów w ramach planu studiów IOS musi powodować osiągniecie wszystkich efektów kształcenia przewidzianych na danym stopniu studiów odpowiednią Uchwałą Senatu PP - Komentarz: zastąpienie przedmiotu innym, nie może powodować usunięcia z całego planu studiów jakiegokolwiek efektu  uczenia się– usunięte wraz z przedmiotem efekty uczenia się, muszą być realizowane w takim samym stopniu w ramach innych przedmiotów. Uwaga !!! Efekty uczenia się na I i II stopniu studiów są rożne;
 • przedmioty „nowe” w ramach planu studiów IOS, nie mogą być w konflikcie czasowym w planie zajęć z innymi przedmiotami studiowanymi przez studenta;
 • obowiązuje wymaganie, że minimalną liczbą punktów ECTS niezbędną do zaliczenia semestru jest 30 ECTS.

Procedura

 1. Student wybiera opiekuna (musi to być: profesor, doktor habilitowany lub doktor).
 2. Student, który przygotowuje podanie o IOS i udaje się z nim do dziekanatu (pokój 503), gdzie upoważniona osoba wpisuje średnią ocen z całych studiów i poświadcza ją swoim podpisem i pieczątką. Student pobiera w dziekanacie obowiązujący go program studiów. Następnie, tak uzupełnione podanie jest przedstawiane opiekunowi.
 3. Student, w porozumieniu z opiekunem, opracowuje propozycję planu studiów według IOS – cześć 2 Podanie-IOS.doc. Punktem wyjścia jest plan studiów obowiązujący na danym kierunku/specjalności, pobrany w dziekanacie.
 4. Student uzyskuje podpis opiekuna na podaniu.
 5. Student przesyła do dziekanatu (studia stacjonarne - Beata.Banaszak@put.poznan.pl; studia niestacjonarne  - Marcin.Lisek@put.poznan.pl (ZCO)) pocztą elektroniczną plik z kompletnym wnioskiem – szablon nazw plików jest następujący: 3-literowy skrót nazwy kierunku "-" nazwisko studenta "-IPS", np. "Inf-Kowalski-IOS.doc". Uwaga !!! Plik z kompletnym wnioskiem jako .doc, a nie .pdf.!!! Wszelka korespondencja z dziekanatu do studenta, będzie wysyłana na konta w systemie uczelnianej poczty elektronicznej.
 6. Student zanosi do dziekanatu wydrukowane "Podanie o IOS", podpisane przez siebie i opiekuna. Uwaga !!! Podanie o IOS powinno dotrzeć do dziekanatu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Wydziału, na którym wniosek miałby być rozpatrywany.
 7. Prodziekan przedstawia Radzie Wydziału wniosek studenta i rada go przyjmuje lub odrzuca.
 8. Sekretarz dziekana umieszcza na "Podaniu o IOS" adnotację o decyzji rady i przekazuje je do dziekanatu.
 9. Pracownik dziekanatu dołącza "Podanie o IOS" do akt studenta.
 10. Student jest informowany przez pracownika dziekanatu o decyzji Rady Wydziału na konto w systemie uczelnianej poczty elektronicznej.

Wyjątki:

 • 6a. Na podaniu brakuje któregoś podpisu -> dziekanat nie przyjmuje niepodpisanego podania. Po uzupełnieniu "Podania o IOS" o brakujący podpis następuje powrót do kroku 6.
 • 6b. Średnia ocen jest zbyt niska lub student chciałby zbyt wcześnie (w stosunku do "Regulaminu studiów") podjąć studia indywidualne -> dziekanat oddala wniosek z przyczyn formalnych, wysyła taka informację do studenta pocztą elektroniczną i dołącza do akt studenta "Podanie o IOS" z odpowiednią adnotacją.
 • 7a. Opinia RW o wniosku jest negatywna -> dziekanat wysyła do studenta pocztą elektroniczną taka informację i dołącza do akt studenta "Podanie o IOS" z odpowiednią adnotacją.

Zbyszko Królikowski