Postępowanie kwalifikacyjne
  • BIOINFORMATYKA

O przyjęcie na kierunek Bioinformatyka prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 32 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bioinformatyka.

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku 

Efekty uczenia się nabyte w trakcie studiów 1 stopnia na kierunku Bioinformatyka

 

  • INFORMATYKA

O przyjęcie na kierunek Informatyka - studia II stopnia prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. odpowiednio dla w/w kierunku studiów.

Podczas postępowania kwalifikacyjnego weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów I stopnia (patrz niżej), wymagane do podjęcia studiów II stopnia.

Efekty uczenia się wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka 

W przypadku kierunku Informatyka weryfikacja efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów II stopnia realizowana jest przez test kwalifikacyjny realizowany komputerowo w laboratoriach Instytutu Informatyki w Centrum Wykładowym PP (ul. Piotrowo 2).

Test odbędzie się w formie online.
Kandydat loguje się o wyznaczonej godzinie do systemu rekrutacyjnego skąd zostanie przekierowany do platformy elektronicznej, na której odbędzie się egzamin wstępny. Konkretna godzina przydzielona kandydatowi zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym 16 września 2021 r.

Zagadnienia na podstawie których opracowano pytania testowe.

Formularz wyboru specjalności kandydat wypełnia na tronie z testem kwalifikacyjnym.

Uwaga !!! Dane zawarte w dowodzie kandydata (PESEL) będą podstawą do zalogowania się w systemie komputerowych testów kwalifikacyjnych.

Test kwalifikacyjny obejmuje ok. 25 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 100 punktów (test - max. 70 punktów plus średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia - max. 30 punktów).

Po przyjęciu na studia II stopnia na kierunek Informatyka, kandydaci są przydzielani do poszczególnych specjalności, na podstawie zgłoszonych preferencji. 

Decyzję o uruchomieniu określonej specjalności podejmują Władze Wydziału Informatyki; minimum 15 osób musi zgłosić prefencję danej specjalności, aby została ona uruchomiona. Limity przyjęć na poszczególne specjalności są zróżnicowane (zależnie od specjalności: 15 lub 30 osób).

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka)

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja. 

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, umiejętność pracy w zespołach oraz wykazywać się kreatywnością.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w formie online.
Kandydat loguje się o wyznaczonej godzinie do systemu rekrutacyjnego skąd zostanie przekierowany do platformy elektronicznej, na której odbędzie się egzamin wstępny. Konkretna godzina przydzielona kandydatowi zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym 16 września 2021 r.

Uchwała Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w sprawie zasad rekrutacji dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications

Efekty uczenia się ze studiów I stopnia wymagane do przyjęcia na studia drugiego stopnia.