Postępowanie kwalifikacyjne

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO

 

BIOINFORMATYKA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Bioinformatyka.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

INFORMATYKA

Formularz wyboru specjalności - studia stacjonarne

Test kwalifikacyjny obejmuje ok. 25 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 100 punktów (test - max. 70 punktów plus średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia - max. 30 punktów).

Po przyjęciu na studia II stopnia na kierunek Informatyka, kandydaci są przydzielani do poszczególnych specjalności, na podstawie zgłoszonych preferencji. 

Decyzję o uruchomieniu określonej specjalności podejmują Władze Wydziału Informatyki; minimum 15 osób musi zgłosić preferencję danej specjalności, aby została ona uruchomiona. Limity przyjęć na poszczególne specjalności są zróżnicowane (zależnie od specjalności: 15 lub 30 osób).

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów II stopnia realizowana jest przez rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje głównie wiedzę kandydata, natomiast umiejętności i kompetencje są dodatkowo potwierdzane przez średnią ocen uzyskaną w toku studiów.

TELEINFORMATYKA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.