SAMORZĄD STUDENCKI

Kontakt z Samorządem Studentów

Jest kilka sposobów kontaktu z Samorządem Studentów PP – wybierz najwygodniejszy dla Ciebie:

1. Poniżej znajdziesz pełny adres naszego Biura. Prowadzimy dyżury od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:15 do 15:10, przy czym nie odbywają się one w sesji oraz w okresach świątecznych. Każdego dnia dyżuruje przedstawiciel innego Wydziału, jednak każdy z nas powinien móc Ci pomóc niezależnie od tego. Możesz też wysłać do nas list, kartkę pocztową, lub po prostu zadzwonić.     

Biuro Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej    

Dom Studencki nr 1, pokój 6   

ul. Jana Pawła II 28    

61-139 Poznań    

tel. +48 61 665 27 28

2. Nasz ogólny adres poczty elektronicznej to samorzad.studentow @ put.poznan.pl .

3. Nasza strona www znajduje się pod adresem http://samorzad.put.poznan.pl . Profil na Facebooku znajdziesz na http://facebook.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej .  

Struktura Samorządu Studentów

Samorząd Studentów istnieje zgodnie z podstawa prawną, jaką narzuca Uczelniom Wyższym Ustawa "Prawo o Szkolnictwie Wyższym". W jego skład wchodzi cała społeczność studencka danej placówki.

W Samorządzie Studentów wyróżniamy kilka organów - w tym kolegialne i jednoosobowe. Poniżej znajdziesz ogólny opis struktury SSPP.

Starości Grup i Lat

Jednym z takich organów jest instytucja Starosty. Starosta to osoba odpowiedzialna za daną grupę studencką w obrębie Grupy Dziekańskiej lub całego Roku. Czasem obie te role się pokrywają. Starostę Grupy wybierają wszyscy studenci danej Grupy Dziekańskiej. Wybrani wyznaczają spośród siebie jednego Starostę Roku.

Jaka jest rola Starostów? Kontakt, kontakt i jeszcze raz kontakt. W przypadku Starostów Grup powinni oni pośredniczyć w kontaktach studentów z Dziekanatem, Prowadzącymi i Władzami Uczelni. Starosta Roku koordynuje zadania Starostów Grup oraz wykonuje ich obowiązki, gdy dana sprawa dotyka więcej niż jednej Grupy Dziekańskiej.

Rady Samorządu Studentów

Studenci, w organizowanych co 2 lata wyborach (oraz w ew. wyborach uzupełniających) głosują na kandydatów do swoich Wydziałowych Rad Samorządu Studentów (WRSS). WRSSy te reprezentują studentów danego Wydziału na Radach Wydziału, a jednocześnie wchodzą w skład organu ogólnego – Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (URSS). Dodatkowo, członkowie każdego WRSSu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który wchodzi w skład Prezydium URSS. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Przewodniczącego i ew. Wiceprzewodniczącego, którzy obejmują pieczę nad całym Samorządem Studentów Politechniki Poznańskiej (SSPP). Liczba studentów należących do WRSSów wynosi 20% członków Rady Wydziału.

Komisje

Jest pięć komisji tematycznych, są to:

 • Komisja ds. Kształcenia,
 • Komisja ds. Kultury i Sportu,
 • Komisja ds. Promocji,
 • Komisja ds. Socjalno-Ekonomicznych,
 • Komisja ds. Domów Studenckich.

Członkiem komisji może zostać każdy student, niezależnie od tego, czy należy do WRSS, czy nie.

Poza komisjami tematycznymi istnieją jeszcze:

 • Komisja Wyborcza
 • Komisja Rewizyjna

Pierwsza z nich sprawuje pieczę nad przeprowadzaniem wyborów całościowych i uzupełniających do WRSSów jak i wyborów wewnętrznych - na Przewodniczących oraz na członków Komisji Wyborczej i Rewizyjnej.

Druga natomiast, pełni w Samorządzie funkcję kontrolną. KR stoi na straży regulaminu i weryfikuje aktywność członków URSS.

Działalność WRSS WI

Nasza WRSS poza angażowaniem się w akcje organizowane przez cały Samorząd również stara się wyjść z inicjatywą i przygotowuje dla Wydziału Informatyki oryginalne i charakterystyczne wydarzenia takie jak:

 • WI_elkie Granie - impreza, na której głównymi atrakcjami była pokaźna biblioteka gier planszowych oraz turnieje Laser Tag i Counter Strike’a
 • 404 party not found - wydziałowa impreza w barze dla graczy Cybermachina

Współpraca z Władzami

Jakimi? Oczywiście Uczelni i Wydziałów. Celem jest m.in. kontrola i stały wzrost jakości kształcenia, dopasowywanie procesów dydaktycznych do potrzeb rynku, sprawy podziału funduszy na pomoc materialną dla studentów, współtworzenie regulaminów, remonty, akademiki, obrona interesu studentów, imprezy studenckie, akcje charytatywne... nie sposób zliczyć.

Współpraca z Kołami Naukowymi i Organizacjami

Za te pierwsze, w głównej mierze odpowiada Komisja ds. Kształcenia. W kwestii tych drugich - tj. NZS, ESN, IAESTE, AEGEE i wiele, wiele innych – jednostka odpowiadająca zależy od charakteru współpracy. Współpracujemy też z Parlamentem Studentów działającym w naszym kraju. Choć może tego nie widać w telewizji czy radiu, ma on ogromny wpływ na kształcenie w Polsce.

Oczywiście, na potwierdzenie słów, garść osiągnięć:

 • Juwenalia,
 • Zniżki na PKP (dawna walka, ale zwycięska!).

Współpraca ze studentami "niezależnymi"

Zdarza się, że do URSS ktoś się nie dostanie, bo np. zabraknie miejsc w jego WRSS. Nie znaczy to, że taka osoba jest "skreślona"! Jeśli zdarzy Ci się taka sytuacja - przyjdź do nas. SSPP jest otwarty na współpracę z osobami niezależnymi. Owszem, nie będziesz mogła lub mógł reprezentować studentów w ramach SSPP, ale uzyskasz wpływ na sam SSPP - jako swego rodzaju "organ doradczy". I nie tylko.

 

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego studiowania,
WRSS WI w kadencji 2017-2019.