Projekt AI Tech

AI Tech logotyp

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Celem głównym projektu AI Tech jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. Liderem projektu AI Tech jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami – obok Politechniki Poznańskiej – cztery inne, wiodące w zakresie informatyki, polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Wartość projektu to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.

Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji (specjalność realizowana na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej), uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.
  2. Tutoring zapewniający indywidualną opiekę oraz wsparcie merytoryczne dla każdego studenta.
  3. Realizacja projektów informatycznych (badawczo-wdrożeniowych).
  4. Udział w konferencjach międzynarodowych.
  5. Staże oraz wizyty studyjne wynikające ze współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami.
  6. Szkoła letnia sprzyjająca nabyciu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zagadnień merytorycznych
  7. Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.

W efekcie realizacji Projektu zostanie wypracowany i przetestowany model systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój polskiej nauki oraz konkurencyjność gospodarki. Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021-27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto w efekcie realizacji Projektu grupa studentów zdobędzie zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Projekt otworzy drzwi do kariery zawodowej studentów oraz zintensyfikuje konkurencyjność najszybciej rozwijającej się dziedziny gospodarki.