Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

www.cpk.put.poznan.pl

 

Studenci przy wyborze firmy na praktykę mogą skorzystać z pomocy Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (w skrócie CPK), które funkcjonuje od 1 czerwca 2004 r. CPK zostało powołane w celu promowania studentów i absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy, nie tylko Wielkopolski, czy Polski, ale także poza jej granicami. Głównym zadaniem biura jest pośredniczenie w relacjach pracodawca - student oraz pracodawca - absolwent poprzez:

-          nawiązywanie współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi,

-          tworzenie bazy danych ofert praktyk, staży i pracy,

-          przygotowanie studentów do odbywania praktyk i staży,

-          rozwijanie u studentów umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Ostatniemu z celów ma służyć szereg szkoleń (np. BHP dla studentów przed rozpoczęciem praktyk) oraz warsztatów organizowanych przez biuro przy współudziale firm doradztwa personalnego i agend Urzędu Pracy.

W ofercie Centrum, kierowanej do studentów i absolwentów, ważne miejsce zajmują programy międzynarodowej wymiany między uczelniami. Politechnika Poznańska, poprzez CPK, jest partnerem w systemie LeoNet, zrzeszającym uczelnie z całego świata.

W ramach współpracy z przedsiębiorstwami, CPK organizuje SPOTKANIA Z BIZNESEM, podczas których menedżerowie nie tylko prezentują swoje firmy i omawiają specyfikę pracy w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim podpowiadają, jak kształtować indywidualną ścieżkę kariery.

Z Centrum współpracują organizacje studenckie, działające na Politechnice Poznańskiej, takie jak: IAESTE (Międzynarodowy Program Wymiany Studentów Kierunków Technicznych), CPI (Centrum Promocji Inżynierów), SIFE oraz AIESEC.

W celu skutecznego poruszania się po bazie zawierającej oferty praktyk, staży i pracy (stałej i czasowej, w tym wakacyjnej) skierowane do biura przez pracodawców zainteresowanych współpracą z Politechniką Poznańską, proponujemy zalogowanie się na stronie biura (www.cpk.put.poznan.pl) i wypełnienie formularza dla studenta, w którym obok danych osobowych student zamieszcza informacje dotyczące podejmowanych studiów, zainteresowań naukowych, paranaukowych i innych, a także doświadczenia zawodowego. Ponadto student ma możliwość określenia rodzaju przedsiębiorstwa (branża, dział), w którym chciałby odbywać praktykę oraz zaznaczenia obszaru problemowego, realizowanego w ramach pracy dyplomowej.

Po zalogowaniu się student ma dostęp do wszystkich ofert. Po wybraniu interesujących go propozycji, otrzymuje z systemu informację o danych pracodawcy (w przypadku oferty pracy) lub o konieczności skontaktowania się z pracownikami CPK (oferta praktyk) w celu uzyskania imiennego skierowania na praktyki do wybranego przedsiębiorstwa.

Uwaga ! Korzystanie z usług CPK nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbywanie praktyk w danym przedsiębiorskie.