Praktyki zagraniczne

Formy praktyk zagranicznych

Studenci mogą odbywać praktyki zagraniczne:

 • korzystając z pośrednictwa organizacji wyspecjalizowanych w międzynarodowej wymianie praktykantów: AEGEE, AIESEC, BEST, ELSA, IAESTE
 • zawierając umowy indywidualne

Cechą charakterystyczną organizacji wspierających wymianę jest zaangażowanie się studentów w pozyskaniu ofert zakładów gotowych przyjąć praktykanta i płacących mu za wykonywane prace. Wynagrodzenie to gwarantuje pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów.

AIESEC i ELSA pośredniczą w organizowaniu praktyk dla studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych. Natomiast AEGEE (Associaton des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe) jest europejskim forum studentów promującym idee zjednoczonej Europy, które umożliwia nawiązanie kontaktów studentów z przedstawicielami przemysłu podczas organizowanych konferencji.

Sylwetki pozostałych organizacji, które mogą wesprzeć proces pozyskiwania oferentów praktyk, dzięki zaangażowaniu się studentów, przedstawiono poniżej.

IAESTE - International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience

IAESTE jest międzynarodowym programem koordynującym praktyki studenckie na polu inżynierii, informatyki, matematyki, nauk fizycznych i przyrodniczych, architektury oraz nauk rolniczych. Począwszy od roku 1948 około 260 tys. Studentów różnych narodowości korzystających z programu IAESTE wyjechało za granicę na praktyki naukowo-zawodowe do ponad 4000 różnych firm, przedsiębiorstw, instytutów i uczelni. Obecnie do IAESTE przynależy ponad 60 krajów z całego świata.

Strukturę IAESTE tworzą:

 • Konferencja Generalna, odbywająca się w styczniu każdego roku wraz z Komitetem Doradczym oraz przewodniczącym jej obradom Sekretarzem Generalnym
 • Komitety Narodowe w poszczególnych krajach, Polski mieści się w Warszawie
 • Organizacje Lokalne

IAESTE zostało założone w styczniu 1948 roku w Imperial College w Londynie, z inicjatywy James'a Newby (1893-1978), w celu umożliwienia studentom uczelni technicznych zdobywania naukowych i zawodowych doświadczeń poza granicami ojczystego kraju. Obecnie IAESTE utrzymuje robocze stosunki m.in. z agencjami ONZ, Unią Europejską oraz wieloma organizacjami edukacyjnymi i skupia 64 kraje członkowskie, corocznie umożliwiając odbycie praktyki zagranicznej ponad 5000 studentów. Polski Narodowy Komitet IAESTE rozpoczął działalność w 1959 roku w Warszawie.

Najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie interesów studentów macierzystej uczelni poprzez zagwarantowanie im jak najlepszych praktyk na etapie wymiany ofert.

Oferty praktyk, zgromadzone poprzez poszczególne lokalne organizacje IAESTE, są zbierane w Komitecie Narodowym do końca listopada. Tam są weryfikowane i przygotowywane do wymiany międzynarodowej, która odbywa się w ramach Konferencji Generalnej (co rok w innym kraju). Przywiezione stamtąd oferty są na początku lutego przedmiotem krajowej "giełdy praktyk", w czasie której poszczególne organizacje IAESTE otrzymują pakiety praktyk odpowiadających w możliwie jak największym stopniu złożonemu zapotrzebowaniu. Otrzymane w ten sposób praktyki są oferowane studentom. Liczba otrzymanych ofert jest nie większa od liczby ofert złożonych. Przygotowaniem zajmują się w szczególności studenci ubiegający się o wyjazd, gdyż daje im to pierwszeństwo na liście nominacyjne.

Strukturę Polskiego IAESTE tworzą:

 • Polski Komitet IAESTE wraz z Komitetem Doradczym oraz przewodniczącym jego obradom Sekretarzem
 • Komitety Lokalne: Gdańsk (Politechnika), Gliwice (Politechnika), Kraków (AGH), Lublin (Politechnika), Łódź (Politechnika), Szczecin (Politechnika), Warszawa (Politechnika), Wrocław (Politechnika) reprezentowane przez ASDP.

Informacje o IAESTE uzyskać można z witryn internetowych:

Orientacyjny kalendarz działalności IAESTE:

 • LISTOPAD - szukanie miejsc w firmach dla praktykantów z zagranicy oraz nabór i kwalifikacja chętnych studentów z PG
 • STYCZEŃ - Konferencja Generalna: wymiana ofert pomiędzy krajami członkowskimi oraz sprawy organizacyjne
 • LUTY (początek) - Konferencja Krajowa oraz zebrania robocze: rozdział praktyk pomiędzy komitetami lokalnymi oraz sprawy organizacyjne
 • LUTY (koniec) - Zebrania Komitetów Lokalnych: sprawy bieżące i organizacyjne, rozdział praktyk pomiędzy studentów itd.
 • MARZEC - Konferencja Krajowa: dodatkowa wymiana praktyk na które nie znaleziono chętnych
 • KWIECIEŃ - rozdział dodatkowych praktyk
 • MAJ-WRZESIEŃ - przygotowanie i realizacja programu wakacyjnego; opieka nad studentami z zagranicy

Procedura przygotowania i wymiany praktyk

Praktyki IAESTE organizowane są w okresie wakacyjnym tj. licu, sierpniu i wrześniu na okres 6-8 tygodni. Zdarzają się praktyki dłuższe nawet do 6 miesięcy w ciągu roku akademickiego. Program merytoryczny praktyk ustala firma bądź instytucja, wyszczególniając w dostarczonych formularzach informacje o miejscu pracy, charakterze oferowane praktyki, wymaganiach wobec przyszłego praktykanta (rok i kierunek ew. specjalność; dodatkowe umiejętności czy wcześniejsze doświadczenie praktyczne). Oferty praktyk przygotowuje się w październiku i listopadzie.

W okresie grudzień - marzec na wszystkich szczeblach stowarzyszenia trwają przygotowania do wymiany, a następnie dystrybucji wymienionych ofert praktyk do konkretnych osób.

Kandydaci są wyłaniani w drodze rankingu (najczęściej decyduje średnia ocen, dobra znajomość języków obcych, stan zdrowia i ewentualnie inne czynniki) oraz musza zostać zaakceptowani przez Komitet Lokalny IAESTE, władze Uczelni i Komitet Krajowy. Liczą się dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności (ukończone kursy, szkolenia, listy polecające itd.). Istnieje także możliwość przyjęcia na praktyki absolwentów i doktorantów.

W okresie marzec - kwiecień do firm i instytucji napływają konkretne kandydatury i wtedy podejmują one ostateczną decyzję (w razie niespełnienia stawianych wymogów zakład ma prawo do wycofania się z realizacji praktyki). Ostatnią powinnością jest wysłanie poprzez Komitet Lokalny akceptacji danej kandydatury i realizacja podjętych zobowiązań (stypendium wypłaca się po przyjeździe).

Wszelkie inne sprawy np. związane z opracowaniem serwisu informacyjnego, noclegami, przygotowaniem programu kulturalno-turystycznego należą do obowiązków Komitetu Lokalnego.

BEST - Board of European Student of Technology

Organizacja powstała w roku 1989. Jej celem jest kształcenie "europejskiego inżyniera" - przygotowanego do pracy w międzynarodowym zespole. Targi pracy i letnie kursy stowarzyszonych stanowią platformę wymiany doświadczeń.