Opłaty

Informacje na temat aktualnych opłat związanych z przebiegiem studiów znajdziesz pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/oplaty

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej uprzejmie informuje, że wystawianie faktur za studia na studenta lub zakład pracy będzie możliwe po dostarczeniu wypełnionego wniosku o wystawienie fa VAT wraz z dowodem zapłaty w wersji papierowej do Dziekanatu Wydziału Informatyki
lub w wersji elektronicznej na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl

Wystawianie faktur jest możliwe tylko po wcześniejszej wpłacie na konto indywidulane, pobierane w Dziekanacie (w przypadku zapłaty studenta) lub uczelniane (w przypadku zapłaty firmy) .

Konto uczelniane:

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Bank Zachodni WBK S.A. 6/O Poznań

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 (UWAGA! Konto tylko w przypadku zapłaty realizowanej przez firmę)

tytułem: podać nazwisko i imię studenta.

Dowód zapłaty należy dostarczyć w ciągu 5 dni od dokonania przelewu, w przeciwnym razie faktura nie będzie wystawiana.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy firma przed dokonaniem płatności poprosi o dokument na podstawie, którego dokona płatności, wystawiamy fakturę VAT PROFORMA z 14-dniowym terminem zapłaty. Następnie po przedstawieniu dowodu zapłaty na konto Politechniki Poznańskiej, w ciągu 7 dni wystawiamy fakturę VAT.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Lidii Kownackiej pod nr tel. 61 665 29 37 lub mailowo pod adresem:  zco.dziekanat@put.poznan.pl

UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych, dziekan może wyrazić zgodzę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłaty.

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty - po pisemnym wezwaniu do jej uregulowania - stanowi postawę do skreślenia z listy studentów. Przywrócenie w prawach studenta/doktoranta, który uprzednio został skreślony z powodu nieuiszczenia opłaty, może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległej opłaty.

W/w opłaty wnosi się na indywidualne konto studenta - numer konta można pobrać w dziekanacie (studia stacjonarne), ZCO (studia niestacjonarne) lub poprzez ekonto studenckie.