Informacja dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy

Studenci SAMODZIELNIE kompletują oraz wysyłają/składają on line wszystkie dokumenty aplikacyjne na studia!

Prosimy o sprawdzenie terminów przyjmowania aplikacji w poszczególnych uczelniach!

 

Dokumenty aplikacyjne

Wnioski wyjazdowe ECTS wymagane przez PP i wymagane przez uczelnie partnerskie

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy wypełniają dokumenty aplikacyjne wymagane przez PP oraz przez uczelnię partnerską.

Dokumenty muszą być podpisane przez samych studentów, opiekunów wyjazdów i prodziekana ds. kształcenia WEiT i przez Koordynator Uczelnianą programu ERASMUS.

Elektroniczną wersję dokumentów prosimy przesłać do Anny Pawlaczyk.

Bardzo często przydaje się to np. do uzupełnienia czy zmiany danych, i przy załatwianiu wielu innych spraw:)

 

Dokumenty wymagane przez Politechnikę Poznańską

 

Learning Agreement Before Mobility Section

Prosimy koniecznie podać swoje dane kontaktowe, email i telefon!

Prosimy dokładnie policzyć czas trwania studiów za granicą w miesiącach!

Kurs językowy za granicą czy inne zajęcia przygotowawcze przed rozpoczęciem semestru (= okresu zajęć) można doliczyć do długości okresu studiów, a zarazem do okresu finansowania z ERASMUSa.

Z reguły – przy wyjazdach rocznych – długość pobytu nie powinna przekraczać 10 miesięcy, ale w porozumieniu z Koordynator Uczelnianą, i oczywiście z uczelnią zagraniczną, można wydłużyć ten czas do 12 miesięcy.

 

Learning Agreement

Studenci wybierają przynajmniej 4 przedmioty za minimum 30 punktów ECTS na semestr.

Przy wyjeździe na cały rok punktów powinno być minimum 60. Punkty nie muszą być wówczas rozłożone równo (po 30) pomiędzy semestry.

PAMIĘTAJMY, że wybór przedmiotów podczas rekrutacji jest z reguły orientacyjny, ponieważ aktualna oferta przedmiotów pojawia się zwykle na uczelniach zagranicznych znacznie później. Po rozpoczęciu studiów studenci z reguły aktualizują LA – służy do tego formularz zmian umieszczony na drugiej stronie LA.

PP nie uznaje punktów ECTS za kursy językowe. Przedmioty wybrane do LA powinny być przedmiotami kierunkowymi, związanymi ściśle z podstawowym programem studiów. W indywidualnych przypadkach decyzję o uznaniu kursu językowego podejmuje koordynator wydziałowy.

UWAGA: do LA należy wpisać również przedmioty, które student zamierza zaliczyć na PP, w ramach semestru lub semestrów na Erasmusie. W LA należy wówczas zaznaczyć, że jest to przedmiot do zaliczenia na PP.

 

 

Transcript of records

Wpisujemy do niego wszystkie przedmioty z całego cyklu studiów.

Zalecane jest wpisywanie jednej oceny z danego przedmiotu, tzn. średniej ocen ze wszystkich form zajęć (laboratoriów, ćwiczeń, i wykładów-egzaminów).

Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczne

należy znaleźć na stronach internetowych uczelni.

Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczne, w tym wydruki aplikacji on-line, powinny być również dostarczone do koordynatora wydziałowego/uczelnianego.

 

 

POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA STUDIA Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ

można się spodziewać w ciągu około półtora miesiąca od terminu nadsyłania aplikacji do uczelni zagranicznej. Zwykle towarzyszą tej przesyłce różne informacje o uczelni, studiach, rezerwacji akademików, itp., a niekiedy kolejne formularze do wypełnienia. Proszę zawsze wypełniać i odsyłać jak najszybciej takie dokumenty, najlepiej zostawiając sobie kopię, bo często wiąże się z tym właśnie np. możliwość uzyskania akademika.

ZAKWATEROWANIE – AKADEMIKI

Warto również we własnym zakresie zorientować się – na podstawie informacji na stronie internetowej uczelni, a jeszcze lepiej kontaktując się ze studentami, którzy tam byli albo są – czy nie ma jakiejś osobnej procedury, albo bardzo wczesnego terminu rezerwowania akademika.

UWAGA: nie wszystkie uczelnie zapewniają miejsca w akademikach!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formalności przed wyjazdem do uczelni zagranicznej

W dziekanacie WEiT

Przed wyjazdem na stypendium każdy student pozostawia w dziekanacie WEiT:

• podanie do dziekana z prośbą o zaliczenie na WEiT PP odpowiedniego okresu studiów za granicą.

Jest to dla dziekanatu formalne potwierdzenie faktu, że student odbywa studia za granicą, pozostając jednocześnie studentem WEiT PP.
• kopię Learning Agreement

• kopię umowy z PP.

Rezygnacja z wyjazdu

W przypadku rezygnacji student powinien jak najszybciej:

• powiadomić o tym opiekuna wyjazdu

• dostarczyć koordynator uczelnianej pisemną informację o rezygnacji, podpisaną przez prodziekana ds. kształcenia

• pozostawić kopię informacji w dziekanacie WEiT (u Anny Pawlaczyk)

• powiadomić uczelnię zagraniczną!

W Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej – u koordynator programu ERASMUS+

Umowa ERASMUSa zawierana z PP

jest podstawą do otrzymywania stypendium. W imieniu uczelni podpisuje ją prorektor i kwestor. Jest w niej sporo informacji na temat wyjazdu, zwłaszcza jego strony finansowej, zachęcamy więc do przeczytania!

Kiedy podpisujemy umowę?

• wyjazdy na semestr zimowy – umowy gotowe do podpisu zwykle na początku lipca.

• wyjazdy na semestr zimowy – umowy gotowe do podpisu zwykle w grudniu/styczniu.

Oświadczenie o braku zaległości w zaliczeniach

Student podpisuje takie oświadczenie przed zawarciem umowy ERASMUSa.

Jeżeli osoba wyjeżdżająca nie uzyskała przed wyjazdem wszystkich zaliczeń, przed podpisaniem umowy przedstawia zgodę prodziekana ds. kształcenia na wyjazd mimo braku zaliczeń.

Ubezpieczenie zdrowotne – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

jest wymagane od studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne.

EKUZ wydaje nieodpłatnie odpowiedni oddział NFZ na podstawie zaświadczenia, jakie student otrzymuje w Dziale Współpracy z Zagranicą, lub w szczególnych przypadkach w swoim dziekanacie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas pobytu na ERASMUSie

Zmiany w programie studiów

Wszelkie zmiany w Learining Agreement powinny być jak najszybciej uzgodnione z Koordynatorem Erasmusa, najlepiej drogą emailową (ew. za pośrednictwem Anny Pawlaczyk).

Kiedy Koordynator wyrazi na nie zgodę, student wypełnia stronę Changes to original proposed study programme.

 

UWAGA: formularze zmian w LA należy przesyłać celem uzgodnienia zmian z Koordyantorem nawet wtedy, gdy nie wymaga ich uczelnia zagraniczna!

 

Podpisany przez siebie i odpowiednią osobę z uczelni zagranicznej formularz student przesyła (listem, zeskanowany emailem lub faksem +48 61 6652 572) do Anny Pawlaczyk w dziekanacie WEiT.

Formularz zmian w LA podpisuje następnie prodziekan ds. kształcenia i Koordynator Uczelniania Programu ERASMUS+.

 

Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga oryginału formularza zmian w LA, powinna przesłać formularz w 2 egzemplarzach na adres WEiT lub Koordynator Uczelnianej ERASMUS+. Nasza uczelnia odsyła wówczas jeden podpisany egzemplarz.

 

Zmiany i potwierdzanie okresów pobytu

WSZELKIE ZMIANY TERMINÓW I DŁUGOŚCI POBYTU należy jak najszybciej zgłaszać Koordynator Uczelnianej. Prosimy pamiętać o tym, że daty pobytu wpisywane do aplikacji są jednak często orientacyjne, mogą np. nie obejmować wcześniejszego kursu językowego, tak że warto je przed wyjazdem dokładnie ustalić lub ewentualnie zmienić podczas pobytu za granicą.

Przedłużanie pobytu

Przedłużenie pobytu powinno odbywać się na zasadach wynikających z systemu ECTS, za zgodą obu uczelni. Finansowanie z ERASMUSa nie jest gwarantowane! Wnioski w sprawie przedłużenia pobytu i jego finansowania, wraz z pisemną zgodą prodziekana ds. kształcenia na dalszy pobyt za granicą, oraz wstępną propozycją LA (najlepiej podpisaną przez koordynatora wydziałowego Earsmusa i prodziekana) należy kierować do Koordynator Uczelnianej Programu ERASMUS+ możliwie jak najwcześniej – decyduje kolejność zgłoszeń.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po powrocie z ERASMUSa

Zaliczenie semestrów na WEiT PP

Do zaliczenia okresu studiów na PP wymagane są:

• Transcript of Records = oryginał wykazu zaliczeń, ocen i punktacji ECTS z uczelni zagranicznej.

Odpowiednie przedmioty, wraz z nazwiskami wykładowców, wpisuje do indeksu i na kartę egzaminacyjną student. Oceny wpisuje opiekun wyjazdu.
Przeważnie studenci dostają oryginały ToR z opóźnieniem, ale podpis koordynatora na liście zaliczeń, a potem wpisanie przedmiotów i ocen do systemu, można uzyskać na podstawie wersji elektronicznej ToR.

• Lista zaliczeń dla dziekanatu WEiT – wykaz zaliczonych przedmiotów z nazwami w języku polskim i ANGIELSKIM, nazwiska wykładowców, oceny wg skali lokalnej i PP, tygodniowa liczba godzin zajęć i punktacja ECTS, podpisywana przez opiekuna wyjazdu.

UWAGA: Jeżeli ToR zawiera nazwy przedmiotów w języku narodowym, mogą się ona również znaleźć na tej liście, ale nazwy polskie i ANGIELSKIE muszą być podane!

JEŚLI WYKAZ OCEN Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ BĘDZIE DOSTĘPNY JUŻ PO ZAKOŃCZENIU SESJI NA WEiT PP, PROSIMY O ZGŁASZANIE DO PRODZIEKANA ds. KSZTAŁCENIA PROŚBY O PRZEDŁUŻENIE UZYSKANIA WSZYSTKICH ZALICZEŃ!!!

Prośbę o przedłużenie prosimy przesyłać najlepiej bezpośrednio do p.Beaty Banaszak (można elektronicznie emailem beata.banaszak@put.poznan.pl).

Zaliczenie semestralne

Przyznawanie i wypłacanie stypendium naukowego a zaliczanie semestrów na WEiT

Na PP obowiązuje semestralny system zaliczeń.

Niezaliczenie (formalne, w systemie komputerowym dziekanatu) semestru zimowego powoduje wstrzymanie wypłaty stypendiów (przyznanych na PP). Wznowienie stypendium, ze spłatą, następuje dopiero po przedstawieniu zaliczenia semestru zimowego.

Uwaga: do wznowienia wypłaty stypendium potrzebne jest pismo-prośba studenta, skierowana do pani prodziekan Hanny Boguckiej, a przesłana (może być elektronicznie emailem) do p. Hanny Pietrzyk, która w dziekanacie zajmuje się stypendiami.

Stypendium la najlepszych studentów jest przyznawane na semestr, osobno zimowy i letni. Niezaliczenie semestru zimowego na WEiT PP uniemożliwia ubieganie się i przyznanie tego stypendium studentowi na semestr letni - nie ma możliwości obliczenia średniej ocen z semestru zimowego.

Warto też pamiętać, że formalne niezaliczenie semestru (roku akademickiego) może być przeszkodą np. w załatwianiu spraw związanych z kredytem studenckim, gdyż uczelnia nie może wówczas potwierdzić, że student jest formalnie wpisany na kolejny semestr.

Rozliczenie wyjazdu u Koordynator Uczelnianej Programu ERASMUS+

Po powrocie z ERASMUSa w Dziale Edukacji Ustawicznej i MIędzynarodowej przedstawiamy:

• ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POBYTU W ZAGRANICZNEJ UCZELNI

 

  •       zaświadczenie powinno być wystawione na papierze firmowym uczelni, w której przebywałeś/aś
  •       WAŻNE! Zaświadczenie musi być wystawione z bieżącą datą, tzn. pod koniec pobytu, a nie kilka miesięcy wcześniej
  •       muszą być podane dokładne daty pobytu (od …… do ……)
  •       treść zaświadczenia powinna zawierać informację, że jesteś studentem/studentką Politechniki Poznańskiej uczestniczącym/ą w programie Erasmus

• WYKAZ OCEN UZYSKANYCH PODCZAS STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

  •       Transcript of Records –  potwierdzający uzyskanie odpowiednich zaliczeń

Kopię ToR przedstawiamy Koordynator Uczelnianej (w Dziale Współpracy z Zagranicą) przy rozliczaniu wyjazdu.

• on-line ANKIETĘ STUDENTA ERASMUSA