Rekrutacja na praktyki

Zgłoszenia na praktyki w programie Erasmus+

są przyjmowane w sposób ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc

informacja o rekrutacji i zasadach odbywania praktyk w serwisie

https://www.put.poznan.pl/pl/praktyki-erasmus

Ważne zmiany w stosunku do lat ubiegłych:

1. Minimalny czas trwania praktyki - 2 miesiące (nie 3 mies.; maksymalny - 12 miesięcy)

2. Aplikacja musi zawierać porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), uzgodnione z zagraniczną firmą lub instytucją.

3. Praktykę można odbyć również jako absolwent, w ciągu roku od ukończenia studiów - pod warunkiem zakwalifikowania na praktykę PRZED ich ukończeniem.

Oznacza to, że aplikować można dopiero wtedy, kiedy znaleźliśmy miejsce praktyki.

W programie ERASMUS na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Funkcję przedsiębiorstwa może pełnić również uczelnia, w której student odbywał studia, np. laboratorium uczelniane.

Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie ERASMUS.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

 

Praktyka może trwać min. 2 miesiące. PP przyznaje stypendium z reguły właśnie na okres minimalny, 2-3 miesiące.

 

Na Politechnice Poznańskiej rekrutację na praktyki prowadzi centralnie Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres erasmus@iput.poznan.pl .

 

Praktyka nie może pokrywać się z okresem studiów ERASMUSa na uczelni zagranicznej. Dlatego z reguły odbywa się ją podczas wakacji akademickich.