Erasmus+ - Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja

Program Erasmus+ to europejski program wymiany studentów i pracowników uczelni, który ma na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, Erazma z Rotterdamu (1466-1536), który jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy. Program Erasmus ma już 25 lat a swoje imieniny obchodzi 25 listopada, w dniu imienin Erazma. W programie Erasmus+ uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także niektóre kraje spoza UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM.

O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ mogą aplikować zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów formalnych:

 • bycie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego stopnia,  drugiego stopnia lub słuchaczem studiów doktoranckich
 • bycie (w momencie wyjazdu na studia) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia
 • nieprzebywanie w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim.

 W ramach programu Erasmus+ istnieją dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd po wiedzę: do zagranicznej uczelni na część studiów
 • wyjazd po know-how: do zagranicznego przedsiębiorstwa na praktykę.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy (360 dni) za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów (praktyki absolwenckie doliczane są do cyklu studiów, po którym następują). Minimalna długość wyjazdu na studia to 3 miesiące, a praktyki – 2 miesiące. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć – Learning Agreement – zaliczony w toku studiów.

Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje publikowane przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej (https://www.put.poznan.pl/pl/erasmus), ogłaszane na stronach wydziałowych, bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem instytutowym.

Student danego kierunku realizowanego może wyjechać na studia tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział/Instytut/Katedra ma podpisaną odpowiednią umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+. Lista aktualnie dostępnych uczelni zagranicznych dla studentek/studentów poszczególnych wydziałów znajduje się pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-erasmus (sekcja „Załączniki”)

Na liście żółtym kolorem zaznaczono uczelnie, dla których nie została jeszcze odnowiona umowa bilateralna (proszę się kontaktować w tej sprawie z właściwym koordynatorem). W tabeli przyjęto następujące oznaczenia: BSc – I stopień studiów, MSc – II stopień studiów, PhD – III stopień studiów. Kolumna sxm oznacza „studentomiesiące”, czyli maksymalny przewidziany umową bilateralną czas pobytu dla pojedynczej studentki/pojedynczego studenta liczony w miesiącach.

A co zrobić jeśli na liście nie ma uczelni, na którą studentka/student chce wyjechać?

W takim przypadku istnieją dwa rozwiązania:

 • zainteresowana osoba kontaktuje się z zewnętrzną uczelnią i namawia osobę z tej uczelni do skontaktowania się ze swoją koordynatorką/koordynatorem, dalej przygotowanie umowy bilateralnej przejmuje Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej,
 • zainteresowana osoba kontaktuje się ze swoją koordynatorką/koordynatorem i przekonuje do podjęcia kontaktu z uczelnią zewnętrzną, jeśli obie strony wyrażą chęć współpracy to przygotowanie umowy bilateralnej przejmuje Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Koordynatorami Programu Erasmus+ w jednostkach wydziału są:

Instytut Informatyki

 Dr hab. inż. Marek Mika

Jakie są kryteria przyznawania stypendium w programie Erasmus+?

Najważniejsze kryteria związane z wyjazdami w ramach programu Erasmus+ obejmują:

 • średnią ocen ze studiów/danego semestru,
 • znajomość języka obcego kraju, w którym student pragnie zrealizować część studiów bądź znajomość języka angielskiego (w przypadku uczelni prowadzących zajęcia w tym języku),
 • aktywną działalność w studenckich kołach naukowych,
 • zaangażowanie w działanie Erasmus Student Network (np. sprawowanie opieki nad obcokrajowcami przyjeżdżającymi do Poznania),
 • działania w wolontariacie.

Finansowanie studiów na uczelni zagranicznej

Stypendium w programie Erasmus+ jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich wydatków. Ma jedynie ma na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego wyjeżdża student. W trakcie pobierania stypendium z programu Erasmus+ student(ka) nadal otrzymuje stypendia naukowe i socjalne na Politechnice Poznańskiej. Dokładne kwoty stypendiów w programie Erasmus+ są zależne od kraju wyjazdu i ogłaszane już po zamknięciu rekrutacji na dany rok akademicki. Kwoty z ubiegłego roku można znaleźć na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia/stawki-stypendiow-w-ramach-erasmus.

W przypadku praktyk zawodowych student(ka) pobiera stypendium z programu Erasmus+ niezależnie od tego, czy pracodawca wypłaca praktykantce/praktykantowi wynagrodzenie za pracę. Studenci pobierający stypendium socjalne wyjeżdżający na studia będą otrzymywali dodatkowo dofinansowanie w wysokości 200 EUR/mc. Dofinansowanie to dotyczy tylko wyjazdów na studia i nie będzie wypłacane w przypadku wyjazdu na praktyki.

Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr dopuszczalne jest tylko w przypadku wyjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego, gdyż zasady realizacji programu Erasmus+ jasno mówią o tym, iż wyjazd na stypendium musi zostać zakończony w ramach jednego roku akademickiego. Jednakże przedłużenie takie jest na Politechnice Poznańskiej z zasady finansowane przez zainteresowaną osobę, bez wsparcia w postaci stypendium z programu Erasmus+. W szczególnych przypadkach dopuszcza się jednak, na specjalny wniosek studentki/studenta, przyznanie stypendium na kolejny semestr studiów za granicą bądź kolejny miesiąc praktyk w przedsiębiorstwie zagranicznym, pod warunkiem jednak, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi.

Chcę wyjechać za granicę. Co mam zrobić?

Uczestnictwo w programie Erasmus+ poprzedza właściwa procedura formalna polegająca na przygotowaniu trzech dokumentów, które podpisują wszystkie strony Programu: Politechnika Poznańska (w jej imieniu Dziekan Wydziału uczestnika lub Koordynator wydziałowy/instytutowy), Uczelnia zagraniczna (w jej imieniu osoba upoważniona) i zainteresowana osoba.

Rekrutacja studentów dokonywana jest na szczeblu Wydziału przez Koordynatorów Wydziałowych odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów, w oparciu o wytyczne dostarczone przez Koordynator Uczelnianą. Osoba starająca się o wyjazd zagraniczny powinna zasygnalizować chęć wyjazdu właściwemu Koordynatorowi Instytutowemu we wskazanym terminie. Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji tradycyjnie rekrutacja przeprowadzana jest za pomocą formularza udostępnionego w internecie i poprzedzona wysyłką maila do wszystkich studentów, wskazującego adres wspomnianego formularza i zawierającego informacje na temat przebiegu rekrutacji. Rekrutacja trwa kilka tygodni, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Rekrutacja rozpoczyna się kilka dni po spotkaniu „Erasmus Day” organizowanym dla studentów zainteresowanych programem Erasmus+ na szczeblu uczelni przez DEUiM (w ostatnich latach na początku grudnia), a kończy w terminie ustalonym odgórnie dla całej uczelni (w ostatnich latach w połowie stycznia). Udział w „Erasmus Day” nie jest obowiązkowy dla osób zainteresowanych wyjazdem, ale w przypadku nieobecności zalecane jest zapoznanie się z prezentacją podsumowującą najważniejsze informacje przekazywane na spotkaniu, udostępnianą przez DEUiM.

Osoba, która pomyślnie przeszła przez rekrutację i może ubiegać się o wyjazd zagraniczny przygotowuje następnie komplet dokumentów. Student przygotowuje wszystkie wymagane dokumenty samodzielnie. Wszystkie wymagane dokumenty należy przedłożyć do podpisania właściwemu Koordynatorowi Instytutowemu, a następnie samodzielnie dostarczyć do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do Koordynator Uczelnianej. Po uzyskaniu wymaganych podpisów osoba zainteresowana wyjazdem na studia samodzielnie wysyła swoje dokumenty aplikacyjne do uczelni zagranicznej. Każda osoba zainteresowana wyjazdem w programie Erasmus musi dostarczyć Koordynatorowi Instytutowemu dwa oryginalne egzemplarze następujących dokumentów (wszystkie dokumenty są wypełniane w języku angielskim):

 • Formularze uczelni przyjmującej (online lub drukowane)
 • Student Application Form (SAF): dokument zgłoszeniowy studenta(tki) z uwzględnieniem podstawowych danych osobowych, danych o uczelni itp.
 • Learning Agreement (LA): dokument zawierający nazwy przedmiotów, które student(ka) będzie studiował(a) za granicą. Jest to podstawa do zaakceptowania kandydatki/kandydata przez uczelnię zewnętrzną.
 • Transcript of Records (ToR): formularz zawierający zestawienie przedmiotów z ostatnich dwóch semestrów wraz z ocenami, jakie student(ka) realizował(a) w Politechnice Poznańskiej (do uzyskania/potwierdzenia w Dziekanacie).

Wzory wszystkich dokumentów wraz ze szczegółową instrukcją ich wypełniania są dostępne na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/studia-erasmus (sekcja „Załączniki”).

Jeśli uczelnia zagraniczna posiada własne formularze, student(ka) wypełnia właśnie je. Studenci samodzielnie poszukują na stronach uczelni zagranicznych dodatkowych wymagań dotyczących np. wymaganych dokumentów lub zaświadczeń o znajomości języka, ponieważ w przypadku niektórych uczelni wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. aplikacji dotyczącej zakwaterowania.

Learning Agreement powinien być przygotowany przez każdą zainteresowaną osobę indywidualnie z udziałem Koordynatora Instytutowego lub profesor(a) prowadzącej(go). Suma punktów ECTS figurujących w opracowanym LA musi wynosić tyle ile wynosi suma punktów w danym semestrze w programie studiów na Politechnice Poznańskiej (lub roku akademickim w przypadku wyjazdu na cały rok). Dokument podpisuje student(ka) oraz Koordynator Instytutowy. W formularzu LA należy wpisać wszystkie przedmioty, które student zrealizuje w trakcie semestru - także te, które planuje zaliczyć na Politechnice (coraz częściej pojawiająca się kwestia seminarium dyplomowego). W takim wypadku należy przy nazwie przedmiotu zaznaczyć, że przedmiot ten ma być zrealizowany na PP. W przypadku chęci wyjazdu w trakcie semestru, w którym realizowana jest praca dyplomowa inżynierska lub magisterska, konieczna jest także pisemna zgoda promotor(a).

W trakcie pobytu na uczelni zagranicznej LA może być modyfikowany (np. gdy okaże się, że zaplanowane przedmioty faktycznie z jakiegoś powodu nie są dostępne na uczelni zagranicznej), jednakże wymaga to zgody uczelni macierzystej. Po powrocie z uczelni zagranicznej student(ka) chcąc uzyskać zaliczenie odpowiedniego okresu studiów w uczelni macierzystej musi spełnić następujące warunki:

 • przedłożyć zaświadczenie podpisane przez Koordynatora Uczelnianego Erasmus w Politechnice Poznańskiej, rozliczające studenta/studentkę z umowy finansowej z uczelnią (obligatoryjnie),
 • przedłożyć oryginały dokumentów Transcript of Records potwierdzających uzyskanie zaliczeń przedmiotów zgodnych z pierwotnym lub zmienionym LA (obligatoryjnie). Oryginał ToR należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, natomiast fotokopię należy dostarczyć odpowiedniemu Koordynatorowi Instytutowemu w celu przygotowania tłumaczenia nazw przedmiotów i przeliczenia ocen.

Dokumenty zostały złożone, co dalej?

Po złożeniu dokumentów student(ka) może rozpocząć poszukiwania zakwaterowania oraz rozeznać się w realiach zamieszkiwania w wybranym kraju. Jednak wyjazd na stypendium będzie możliwy dopiero po potwierdzeniu przez uczelnię zagraniczną przyjęcia. Uczelnia zagraniczna potwierdza przyjęcie bezpośrednio lub za pośrednictwem Działu Kształcenia Ustawicznego i Międzynarodowego. W okresie od maja do czerwca Studium Języków Obcych organizuje dla studentek i studentów wyjeżdżających na stypendium z programu Erasmus+ obowiązkowe kursy językowe. Dodatkowo, można skorzystać z Erasmus Intensive Language Courses (EILC), są to kursy mniej znanych języków europejskich (kursów takich nie organizują Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania).

Wyjazd na praktyki

Alternatywą do wyjazdu na studia jest skorzystanie ze stypendium Erasmus+ w celu wyjazdu na praktykę zawodową za granicę. Zasady takich wyjazdów są następujące:

 • praktyka zagraniczna musi być związana z kierunkiem studiów,
 • praktyki zagraniczne mogą się odbyć w ramach praktyk obowiązkowych bądź dodatkowych,
 • w przypadku praktyk obowiązkowych student(ka) otrzymuje punkty ECTS za praktykę zagraniczną,
 • w przypadku praktyk dodatkowych w suplemencie do dyplomu umieszczana jest stosowna adnotacja,
 • zasadniczo praktyki realizowane są w okresie wakacji letnich – w innych przypadkach wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału,
 • praktyka musi być odbywana w przedsiębiorstwie lub w laboratorium uczelni zagranicznej - instytucja ta musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+,
 • nie wolno odbywać praktyk w instytucjach unijnych, polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

Rekrutacją na wyjazdy na praktyki zajmuje się wyłącznie Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tam też należy kierować się po dodatkowe informacje. Do zgłoszenia chęci wyjazdu na praktykę zagraniczną potrzebne jest:

 • formularz zgłoszenia,
 • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego,
 • referencje od nauczyciela akademickiego z Wydziału macierzystego,
 • list motywacyjny.

Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu na praktykę zagraniczną przygotowywane są w języku polskim. Program praktyki wymaga akceptacji przez Koordynatora Wydziałowego.

Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące programu Erasmus+ na Politechnice Poznańskiej są dostępne na stronie https://www.put.poznan.pl/erasmus oraz bezpośrednio w biurze Koordynator Uczelnianej:

mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (Koordynator Uczelniany Erasmus+)
Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
(budynek rektoratu, pokój 111)
60-965 Poznań
Godziny przyjęć:
poniedziałek 12:00-14:30
wtorek, czwartek, piątek 7:30-14:30
środa: nieczynne
email: Magdalena.Zawirska-Wolniewicz@put.poznan.pl
erasmus@put.poznan.pl

Harmonogram programu Erasmus+ na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji - rok akademicki 2020/2021

W bieżącym roku harmonogram wydarzeń związanych z programem Erasmus+ na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji przedstawia się następująco:

 • zgłaszanie zainteresowania wyjazdem za pośrednictwem udostępnionego przez Koordynatorów formularza: do 17 stycznia 2020
 • wstępna kwalifikacja do wyjazdu przez Koordynatorów w poszczególnych jednostkach: 24 stycznia 2020