Dziekan

Andrzej Jaszkiewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Dziekan
Tytuł / Stopień naukowy: prof. dr hab. inż.
Imię: Andrzej
Nazwisko: Jaszkiewicz
Telefon: 61 665 34 20
Miejsce pracy: 502A (Piotrowo 3)
e-mail: Andrzej.Jaszkiewicz@put.poznan.pl
Godziny przyjęć:  

 

Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału, kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz - podejmuje podstawowe decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału. Ponadto, w ramach swoich kompetencji:

  • sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału i kontroluje prawidłowość działania tych jednostek w zakresie kształcenia, badań naukowych i rozwoju kadr naukowych
  • dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału
  • dysponuje, w porozumieniu z kierownikiem administracyjnym wydziału, środkami wydzielonymi przez rektora na potrzeby wydziału w ramach planu rzeczowo-finansowego, który jest opracowywany pod jego nadzorem
  • przedstawia Radzie Wydziału do zaopiniowania wnioski o nagrody MNiSZW i Rektora P.P.
  • przedstawia Radzie Wydziału do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności wydziału
  • inicjowanie działań dot. doskonalenia dydaktyki i badań