Praktyki - informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące praktyk studenckich

Organizację praktyk studenckich reguluje Regulamin Studiów Politechniki Poznańskiej oraz Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej wprowadzony Zarządzeniem Nr 11 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2023 r.

Praktyki zawodowe stanowią część programu studiów i podlegają zaliczeniu (patrz - Regulamin Studiów). Zgodnie z planami studiów dla poszczególnych kierunków na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji praktyki są realizowane w wymiarze 4 tygodni (tj. 20 dni roboczych po 8 godzin – 160 godzin):

 • na studiach I stopnia po 6. semestrze studiów (Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja, Elektronika i Telekomunikacja - również na studiach niestacjonarnych oraz Teleinformatyka);
 • na studiach II stopnia: na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka - po 1. semestrze studiów.

Praktyki organizuje dziekanat wydziału za pośrednictwem wyznaczonych osób – wydziałowego koordynatora praktyk i opiekunów praktyk na poszczególnych kierunkach studiów. Miejsce praktyki powinno odpowiadać charakterowi kierunku studiów oraz powinno gwarantować osiągniecie efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej, zdefiniowanych w programie kształcenia (patrz: Student -> Programy studiów).

Procedury dotyczące organizacji i zaliczania praktyk są dostępne  w opcji Procedury i dokumenty.

Uwaga ! Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia roku studiów. 

Aby umożliwić sprawną współpracę osób poszukujących praktyki lub stażu, z firmami, które mają je do zaoferowania, na Uczelni działa Centrum Praktyk i Karier – CPiK (https://cpk.put.poznan.pl). CPiK oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych takich jak CV czy list motywacyjny, doradztwo zawodowe oraz pomoc w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. W zakładce „Firmy, w których studenci odbywali praktyki” prezentowana jest lista firm, w których studenci odbywali praktyki w latach ubiegłych.

W roku akademickim 2022/2023 opiekunami praktyk są:

 • dr inż. Janusz Kleban (Instytut Sieci Teleinformatycznych)
  e-mail: Janusz.Kleban@put.poznan.pl
  • Koordynator praktyk na WIiT
 • dr inż. Izabela Janicka-Lipska (Zakład Systemów Informatycznych);
  e-mail: Izabela.Janicka-Lipska@put.poznan.pl)
  • Sztuczna Inteligencja (sem. 6)
 • dr inż. Maciej Machowiak (Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania); e-mail: Maciej.Machowiak@cs.put.poznan.pl)
  • Informatyka (sem. 6)
 • dr hab. inż. Sławomir Hanczewski (Instytut Sieci Teleinformatycznych)
  e-mail:  Slawomir.Hanczewski@put.poznan.pl:
  • Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (sem. 6 - Elektronika i Telekomunikacja)
 • dr inż. Marcin Rodziewicz (Instytut Radiokomunikacji)
  e-mail: Marcin.Rodziewicz@put.poznan.pl:
  • Teleinformatyka (sem. 6 - we współpracy z dr. inż. Markiem Michalskim ),
  • Technologie Mobilne i Bezprzewodowe (sem. 6 - Elektronika i Telekomunikacja)
 • dr inż. Sławomir Michalak (Instytut Telekomunikacji Multimedialnej)
  e-mail: Slawomir.Michalak@put.poznan.pl
  • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku (sem. 6, Elektronika i Telekomunikacja)
  • Elektroniczne Systemy Programowalne i Optotelekomunikacja (sem. 6, Elektronika i Telekomunikacja)
 • dr inż. Marek Michalski (Instytut Sieci Teleinformatycznych)
  e-mail: Marek.Michalski@put.poznan.pl
  • Electronics and Telecommunications (sem. 6)
  • Teleinformatyka (sem. 6 - we współpracy z dr. inż. Marcinem Rodziewiczem)
 • dr inż. Krzysztof Cichoń (Instytut Radiokomunikacji)
  e-mail: Krzysztof.Cichon@put.poznan.pl
  • Elektronika i Telekomunikacja (sem.1, II stopień)
  • Electronics and Telecommunications - ICT (sem. 1 i 2, II stopień)
 • dr inż. Michał Maćkowski (Instytut Telekomunikacji Multimedialnej)
  e-mail: Michal.Mackowski@put.poznan.pl
  • Teleinformatyka (sem. 1, II stopień)
  • Elektronika i Telekomunikacja (sem. 6, studia niestacjonarne) 

 

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2022/2023 praktyki należy realizować w okresie 1.07.2023 r. do 15.09.2023 r. Zaliczenie praktyk musi być wpisane do protokołu do dnia 30.09.2023 r.

Oprócz praktyk standardowych Regulamin studenckich praktyk zawodowych PP dopuszcza również możliwość zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROCEDURAMI ZALICZANIA PRAKTYK, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE: PROCEDURY I DOKUMENTY.

Uwaga! Opiekun może nie zaliczyć praktyki, jeżeli nie zostanie poinformowany o miejscu jej odbywania przed terminem rozpoczęcia.