Data dodania

14.07.2021
Informatyka

Kierunek Informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej w zakresie studiów inżynierskich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wyróżniają: światowej klasy kadra naukowo-dydaktyczna, infrastruktura laboratoryjna i wykładowa, program studiów kładący nacisk na naukę poprzez praktyczne zastosowania, studenci osiągający międzynarodowe sukcesy. O wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku świadczą również następujące fakty.

Wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy

Według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów udostępnionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka naszego wydziału otrzymują średnio niemal dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż absolwenci innych poznańskich uczelni oraz w porównaniu do poziomu ogólnopolskiego.

mediana_uczelnie

Znajdujemy się również w czołówce najlepszych uczelni w Polsce oferujących studia na kierunku Informatyka pod względem mediany średnich miesięcznych wynagrodzeń (w zł) absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia z roku 2014 do 30.09.2015 r.

mediana_informatyka

Absolwenci naszego kierunku nie mają również żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia przez nich pracy to 0,97 miesiąca.

sredni_czas

Ocena wyróżniająca Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Państwowa Komisja Akredytacyjna zajmuje się oceną jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie państwowe i niepaństwowe. PKA ocenia jakość kształcenia w cztero­stopniowej skali: od negatywnej, przez warunkową, pozytywną do wyróżniającej. Od pierwszego roku działalności, tylko 11 kierunków w Polsce otrzymało ocenę wyróżniającą i jak podkreśla przewodniczący PKA, "wyróżnione zostają tylko te wydziały i uczelnie, które prowadzą rzeczywiście znakomite studia na poziomie europejskim". Wśród wyróżnionych kierunków Informatyka prowadzona na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej znalazła się trzykrotnie: w 2004, 20011 i 2019 roku. W roku 2019 wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę wyróżniającą.

Certyfikat Jakości Kształcenia PKA

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Kierunek Informatyka (studia I stopnia) otrzymał w roku 2016 Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

certyfikat_studia_z_przyszloscia

 

Wygrana w "Konkursie na milion"

Wydział Informatyki był jednym ze zwycięzców "Konkursu na million"  ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku. 

 konkurs_na_milion

W konkursie wybrano najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Nagrodzono 62 kierunki studiów z 37 uczelni z całej Polski, które opracowały najlepsze programy studiów oraz wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia.

Rankingi Komitetu Informatyki PAN oraz tygodnika „Polityka"

Komitet Informatyki PAN oraz tygodnik „Polityka" opracowały rankingi uczelni wyższych. Podstawowym źródłem informacji były dla tych rankingów opraco­wane przez ekspertów ankiety, adresowane i wypełnia­ne przez przedstawicieli wydziałów. Od roku 2001 kierunek Informatyka prowadzony przez Wydział Informatyki, plasował się w ścisłej czołówce obu rankingów, a w 2003 r. w rankingu tygodnika „Polityka” i w 2008 i 2009 r. w rankingu Komitetu Informatyki PAN został sklasyfikowany na 1 miejscu.

Nasza kadra

Nasza kadra to: 15 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 17 doktorów habilitowa­nych, 62 doktorów oraz 23 magistrów - wszyscy są specjalistami w dyscyplinie „Informatyka" . Wśród tej kadry jest 3 członków Polskiej Akademii Nauk (na ogólną liczbę 5 członków PAN reprezentujących informatykę), dwóch laureatów „polskiego Nobla" (na ogólną liczbę 3 przyznanych dotychczas w zakresie informatyki), 7 członków Komitetu Informatyki PAN (na ogólną liczbę 35). Wśród kadry Instytutu Informatyki jest trzech Doktorów Honoris Causa kilku uczelni krajowych i zagranicznych. Taką kadrą nie może się pochwalić żaden inny wydział prowadzący kierunek Informatyka w Polsce. Nasz kadra to pracownicy o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, posiadający także bogate doświadczenie w zastosowaniach praktycznych. W kategorii ocen Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Komi­tetu Badań Naukowych Wydział Informatyki od początku miał najwyż­szą kategorię - PIERWSZĄ.

Sukcesy naszych studentów i absolwentów

 • The IEEE Computer Society Annual International Design Competition, Washington, USA (w latach 2000 – 2005: 2 krotnie pierwsze miejsce, raz drugie i raz trzecie).
 • Imagine Cup organizowany przez firmę Micro­soft: 1 miejsce w latach 2005, 2006, 2009; 2 miejsce w 2007 r., 1 miejsce – ImagineCup Innovation Accelerator 2008, Palo Alto, CA, USA; 3 miejsce w światowych finałach Imagine Cup – 2008 i 2010.
 • Konkurs ACM (USA) w programowaniu zespołowym (przykłady): I miejsce, (Europa, s'Hertogenbosch, Holandia, 1998 r.), V miejsce (Europa, Praga, Czechy, 1999 r.), III miejsce i VI miejsce (Europa, Universytet we Freiburgu, Niemcy 2004 r.)
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przykłady: 2005 r. - 7 studen­tów, 2006 - 11 studentów, 2008 – 18 studentów, 2009-2012 – 11 studentów kierunku Informatyka z Wydz. Informatyki, ).
 • Nagroda EuroTalent 2003 i 2004 r.
 • III miejsce w międzynarodowym konkursie z zakresu bezpieczeństwa Capture The Flag Insomni’hack 2018.
 • I miejsce w konkursie naukowym (projektowanie algorytmów sztucznej inteligencji): “The Let’s Roq Challenge” 2017
 • II miejsce w konkursie naukowym (projektowanie algorytmów sztucznej inteligencji): „Data Ninja” 2017

Infrastruktura badawcza i dydaktyczna

Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej mieści się w ultra-nowoczesnym Centrum Wykładowo-Konferencyjnym. Studenci kierunku Informatyka mają do dyspozycji 18 specjalistycznych laboratoriów, m.in. prototypowania układów elektronicznych, sieciowego, baz danych, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych. Dodatkowo, każdy student informatyki może bezpłatnie korzystać z licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i IBM, w ramach tzw. licencji akademickiej.

infrastruktura

W roku 2006, przy współpracy Instytutu Informatyki, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i firmy Microsoft utworzono Centrum Innowacji Microsoft wspierające innowacyjne rozwiązania i technologie w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych. W roku 2007, przy współpracy IBM i Instytutu Informatyki utworzono Centrum Wsparcia Eclipse, oferujące wsparcie techniczne dla środowiska programistycznego Eclipse dla użytkowników z całego świata.

Unikalne podejście do kształcenia

Program studiów informatycznych inżynierskich i magisterskich prowadzonych na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej kładzie duży nacisk na kształcenie poprzez realizowanie projektów zarówno badawczych, jak i typowo wdrożeniowych. Przykładem może być Studio Rozwoju Oprogramowania, w ramach którego zespoły studentów realizuję projekty informatyczne dla rzeczywistych odbiorców. Programy kształcenia są układane we współpracy z Radą Pracodawców WI PP, w skład której wchodzą przedstawiciele takich firm jak: Microsoft, Samsung, Roche, Cognifide i wielu innych. Ważnym komponentem wiedzy studenta informatyki jest język angielski. Na studiach magisterskich jest prowadzona specjalność anglojęzyczna Software Engineering dla studentów polskich i zagranicznych.

Praktyki w międzynarodowych koncernach, ośrodkach badawczych i firmach z Wielkopolski

Dzięki współpracy Wydziału Informatyki z firmami, studenci informatyki z tego wydziału mają możliwość realizowania praktyk i staży w międzynarodowych koncernach (m.in. Microsoft Research w Redmond, IBM Polska), zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach badawczych. Każdego roku najlepsi studenci informatyki z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej są przyjmowani na praktyki do Microsoft Research w Redmond. Istnieje również możliwość realizowania prac magisterskich we współpracy z uniwersytetami zagranicznymi, a najlepsi studenci mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magisterskiego Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu w Klagenfurcie (Austria). Ponadto, nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk w wiodących firmach z regionu, m.in., Allegro, Jeronimo Martins Dystrybucja, BlueSky Travel.

Studenci kierunku Informatyka w ramach przedmiotów i poza zajęciami biorą udział w realizacji wielu projektów komercyjnych dla firm zewnętrznych, np. Volkswagen Polska, Roche Polska, Allegro, Eskulap. Biorą również udział w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Wynikiem realizacji komercyjnych projektów informatycznych w Instytucie Informatyki są dwie firmy typu spin-off, tj. NaviExpert i Itiner, założone i prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki.

Informatyka kierunkiem zamawianym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Począwszy od 2010 roku kierunek Informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej był realizowany jako tzw. kierunek zamawiany. Projekt był ukierunkowany wyłącznie na studentów. Projektem byli objęci studenci rekrutowani na rok akademicki 2010/2011 i kilka następnych. Korzyści dla studentów z realizacji projektu były następujące:

 • stypendia dla najlepszych,
 • płatne staże informatyczne w firmach
 • udział w płatnych projektach informatycznych na zlecenie firm,
 • komercyjne szkolenia z technologii informatycznych z możliwością przystąpienia do międzynarodowych egzaminów certyfikujących,
 • wykładowcy z zagranicy i biznesu,
 • zajęcia wyrównawcze.

Łatwość uzyskania pracy i dalszego kształcenia

Bezpośrednim efektem wspomnianej wyżej oferty kształcenia i działań na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej jest ogromna wartość studentów tego kierunku na rynku pracy - studenci już w trakcie studiów otrzymują atrakcyjne oferty zatrudnienia. Najlepsi, mogą podjąć studia trzeciego stopnia prowadzące do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych.

Studia za granicą

Politechnika Poznańska bierze udział w programie Erasmus - międzynarodowej wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Mamy podpisane umowy z kilkoma wyższymi uczelniami z Europy. Dzięki tej współpracy, nasi studenci mogą realizować do dwóch semestrów studiów w wybranych uczelniach zagranicznych.

Co o nas sądzą nasi absolwenci?

Sukces kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki PP, to nie tylko wybitni profesorowie, doskonała kadra nauczycielska, ale też sami studenci. Wśród absolwentów Informatyki na WI PP mamy wybitnych specjalistów. Jedni pracują w międzynarodowym środowisku, w największych światowych firmach, inni robią kariery na uczelniach. A zapytani o studiowanie Informatyki na Wydziale Informatyki PP odpowiadają (2 przykładowe wypowiedzi poniżej).

Bartosz Nowierski (nagrodzony w 2004 r. nagrodą Eurotalent) zapytany, jak studiowało się kierunek informatyka odpowiada: "Bardzo dobrze. Zważywszy, że obok matematyki jest to przedmiot moich zainteresowań, to trudno żeby było inaczej ;-). Zarówno na praktycznych jak i teoretycznych przedmiotach byłem "w temacie". Co do stosunku teoria - praktyka, to myślę, że był on prawidłowy, jak na uczelnię techniczną - czyli przewaga (aczkolwiek nie dominacja) praktyki.

Moim zdaniem najciekawszym elementem były laboratoria, gdzie można było w praktyce wykazać się swoimi umiejętnościami. Nie będę jednak przesadzać z chwaleniem naszej Informatyki. Wśród około 50 przedmiotów zdarzały się przedmioty zarówno kiepskie jak i świetne. Pod tym względem pewnie nasza informatyka nie odstaje aż tak bardzo od innych uczelni, choć nastawienie na praktykę daje jej przewagę. ..................

Podsumowując, jakość kształcenia uważam za bardzo dobrą, niewątpliwie ponadprzeciętną i idącą w kierunku praktyki, jak przystało na uczelnię techniczną. Uważam, że Informatyka na Wydziale Informatyki wyraźnie odstaje od jej konkurentek na innych uczelniach i wydziałach. Wystarczy spojrzeć na wyniki. Pomijając czołówki rankingów uczelni w Polsce (do których podchodzę nieco sceptycznie), mamy wiele sukcesów w konkursach - pozwolę sobie przytoczyć parę:

 • regularnie wysokie miejsca w międzynarodowym konkursie w programowaniu zespołowym, organizowanym przez ACM, oraz w jego krajowych odpowiednikach;
 • prawie bez przerwy ścisła czołówka (i dwukrotna wygrana) w ogólnoświatowym konkursie projektowania systemów komputerowych, organizowanym przez IEEE (Waszyngton);
 • wygrana w kraju i wysokie miejsce w Europie w zeszłorocznej edycji konkursu ImagineCup (sponsorowanym przez Microsoft).

Myślę też, że Wydział Informatyki PP dobrze przygotował nas do zawodu. Z tego co się orientuję, to nasi absolwenci raczej nie miewają większych problemów ze zdobyciem dobrej pracy, choć tutaj żadnych statystyk nie prowadzę, więc pewności mieć nie mogę. Na przykład dziewięciu naszych absolwentów pracuje w Microsofcie, czym nie mogą się pochwalić inne uczelnie w Polsce. Podobno reprezentujemy też inne duże firmy na świecie. Ja w każdym razie na stan konta nie narzekam ;-). ..........................

(Fragmenty wywiadu: Głos Politechniki nr 2 (luty) 2005)

Łukasz Szajkowski (obecnie pracuje w jednym z najlepszych laboratoriów w USA - Lawrence Livermore National Laboratory w Californii), zapytany o studia na kierunku Informatyka WIiZ PP odpowiada:

"PP jest rozpoznawalna w Dolinie Krzemowej! (Spotkałem tu ludzi, którym nie musiałem tłumaczyć, co to za uczelnia). Na Wydziale Informatyki PP kształci się informatyków, którzy są jednocześnie naukowcami i inżynierami (to jest trudne). Kierunek otwiera się na wszelkie propozycje z całego świata. I nie ogranicza swoich studentów, tylko otwiera przed nimi szereg bardzo interesujących dróg"

Dlaczego wybrałeś Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej?

Po sprawdzeniu, jak wygląda studiowanie informatyki na innych uczelniach, wybrałem Wydział Informatyki PP, gdyż miałem wrażenie, że tutaj kładzie się największy nacisk na sprostanie wymaganiom rynku, a jednocześnie nie zapomina o tym, że rynek szybko się zmienia. …………… Okazało się, że podstawy naukowe zdobyte na uczelni otwarły mi drogę do jednego z największych laboratoriów na świecie.........................

Początki sukcesów na PP?

Początkiem sukcesów było stworzenie systemu do prowadzenie zawodów w programowaniu zespołowym. W 2002 r. wraz z Bartoszem Nowierskim, Michałem Kowalskim i Michałem Reinem stworzyliśmy CarTooth Project, który dostał się do pierwszej dziesiątki w konkursie CSIDC 2002 r. i zostaliśmy zaproszenie do Waszyngtonu. Tam nasz pomysł zdobył drugie miejsce. Po sukcesie dostałem ofertę najpierw praktyk, a potem pracy w bardzo przyjaznej pracownikom firmie Delphi z Krakowa. Wróciłem jednak na studia magisterskie, w czasie których zacząłem z kolegami projekt asemblacji. Potem przerodził się on w zagadnienie złożenia wirusa SARS-CoV. Wiosną 2004 r. wyjechałem na stypendium do profesora Pesha do Niemiec. Tam kończyłem pracę nad asemblacją. Prosto stamtąd wróciłem na obronę pracy magisterskiej i 5 dni później byłem już tutaj, w Kalifornii. .......................

Pewnie otrzymałeś propozycję zostania na uczelni. Dlaczego wybrałeś Stany?

Propozycja zostania na uczelni jest bardzo kusząca. Robienie doktoratu w Instytucie Informatyki PP ma dużo plusów. Seminaria międzynarodowe, możliwość brania udziału w dużej liczbie grantów itd. Jednak po studiach ja chciałem wyjechać na rok za granicę. Nie zależało mi bardzo na USA. Osobiście wołałbym zostać gdzieś w Europie. Jednak propozycja od profesora Błażewicza dotyczyła wyjazdu na trzy lata do USA do LLNL. Z takiej okazji nie można było nie skorzystać.

Jak teraz oceniasz poziom kształcenia studentów Informatyki?

W tej części przekażę czysto subiektywną opinię: Jestem naprawdę bardzo zadowolony ze studiowania Informatyki na Wydziale Informatyki PP. Teraz, kiedy już skończyłem studia, mogę spojrzeć na ten okres z perspektywy i stwierdzam, że był to najbardziej udany okres w mojej edukacji. Wrażenie to potęguje się, kiedy mogę porównać swoje umiejętności i doświadczenia z ludźmi z innych uczelni (także zagranicznych). Dzięki informatyce pod kierunkiem prof. Błażewicza obecnie pracuję w Lawrence Livermore National Laboratory w Californii. Jest to drugie co do wielkości laboratorium naukowe w Stanach. Mam więc tutaj kontakt z ludźmi z bardzo dobrych uczelni. Każdego dnia widzę, jak bardzo przydaje mi się wiedza zdobyta na PP. Wraz z Maciejem Milostanem jestem współtwórcą infrastruktury do międzynarodowego eksperymentu CASP6 w LLNL.

Patrząc na moja obecną sytuację, mogę powiedzieć, że nauczanie na informatyce PP jest na światowym poziomie (muszę konkurować z pracownikami z Berkeley, Stanford, UCLC oraz z innych renomowanych światowych uczelni).

Studiowanie informatyki to wspaniała przygoda. Wprawdzie ostatnie dwa lata kierunek był w trakcie przeprowadzki, jednak nie mury tworzą uczelnię, a ludzie. A takich ludzi i z takim podejściem daleko szukać. Informatyka pozwoliła mi na wyjazd na stypendium Sokratesa do Niemiec (wspaniała przygoda i cenne doświadczenia). Zawsze lubiłem udzielać się społecznie i brać udział w rożnych akcjach. Jednak często natrafiałem na mur niemocy. Tutaj na PP nawet w trudnej sytuacji finansowej zawsze spotykałem się jeśli nie z wsparciem to zawsze ze zrozumieniem i brakiem problemów. Przez wiele lat mogłem w ten sposób pomagać w organizowaniu zawodów w programowaniu zespołowym. Tworzyć projekty międzynarodowe jak (CSIDC 2002 CarTooth Project czy Progress aplikacja asemblacji i badania nad wirusem SARS), które dały mi nie tylko sławę, ale także pozwalały - częściowo - się utrzymać. W klasie maturalnej uległem wypadkowi i jestem inwalidą, a uczelnia poprzez swój system pomocy społecznej wspierała mnie wielokrotnie.

Na koniec chciałbym wspomnieć o klimacie Polibudy, który jest niepowtarzalny. Istnienie budynków dydaktycznych i sportowych w jednym miejscu, z akademikami stołówkami i knajpami (nad rzeką) daje poczucie prawdziwego kampusu uniwersyteckiego, a jednocześnie o kilka kroków (dobrze, że otworzyli Most Rocha) jest Stare Miasto i życie kulturalne Poznania.

(Fragmenty wywiadu: Głos Politechniki nr 3 (marzec) 2005 - wywiad drogą internetową przeprowadziła (ik))

O PRACOWNIKACH z przymrużeniem oka. ;-)

Informatycy dbają o sprzęt:

"To jest ten laptop z laboratorium, więc kochajcie go, jak ja go kocham." - dr inż. M. Sobczak w trakcie multimedialnej prezentacji.

Są sentymentalni:

"...nie jestem wprawdzie tak stary jak mistrz Yoda, ale..." - prof. J. Błażewicz, sięgając pamięcią do czasów, gdy zajmował się metodami numerycznymi.

Wymagający:

"Ostatnio ten egzamin wypadł nie najgorzej - chyba była nawet jedna piątka..." - prof. dr hab. inż. J. Brzeziński o egzaminie z rozproszonych systemów operacyjnych.

Tłumaczą jaki nikt inny:

"Trzeba po prostu znaleźć drogę do najbliższego sąsiada, czyli: „show me the way to the next whisky bar..." - dr hab. inż. M. Drozdowski, prof. nadzw., objaśniając ideę algorytmu Nearest Neighbour.

Są po prostu rewelacyjni! Cytaty pochodzą ze strony http://booboo.cs.put.poznan.pl

PL